WIST JE DAT IN SPANJE....

 

Tussen 711 en de 11e eeuw waren de Moren heer en meester in grote delen van Spanje.

Dat is nog duidelijk te zien aan de architectuur, vooral in Andalusie.
Via de straat van Gibraltar, in 711, kwamen zij Spanje binnen en verspreidden zich in korte tijd over gaans het land. Zij heersten eeuwenlang over het Iberisch Schiereiland met verschillende overheersers en verschillende volken.

Er waren periodes van relatieve rust, waarbij de christenen, joden en moslims gebroederlijk naast elkaar leefden en periodes van hevige veldslagen en oorlogen. In 1492 namen de Katholieke Koningen het Rijk van Granada in, het laatste Moorse bolwerk, en werden de Moriscos (een Moslim bekeerd tot het Christendom) en de Moren verdreven uit Spanje.

Al-Andalus.
Op het hoogtepunt van hun heerschappij zouden de Moren zelfs in Zuid-Frankrijk zijn geweest.

Ze noemden het gebied Al-Andalus , wat in het Arabisch betekent ‘die God zal beschermen’.

In het begin vormde Al-Andalus een provincie van het kalifaat van Damascus. Later werd het zelfstandig en in 912 riep Abd al-Ráhman III zich uit tot kalief van het Kalifaat van Córdoba.

Córdoba werd daarmee hoofdstad van Spanje.
Langzaamaan verplaatste het culturele, artistieke, economische en wetenschappelijke centrum van de wereld van Bagdad in het huidige Irak naar Córdoba. Het kalifaat viel 100 jaar later door interne rivaliteit uiteen in 23 kleine rijken waarvan het Rijk van
Granada uiteindelijk in 1229 overeind bleef.

Het zou tot 1492 het enige islamitische gedeelte in Spanje blijven.

La Alhambra in Granada.

De Moorse overheersing omvatte meerdere heersers en volken en ook verschillende gebieden, ze bestond dus niet uit één lange periode. Dit had eveneens invloed op de bouwstijlen, iets wat nu nog goed terug is te zien. 

La Alhambra (in Granada) is het meesterwerk uit de Moorse architectuur. Het is gebouwd onder de Nasriden ten tijde van het Rijk van Granada en is vanwege de verfijnde architectuur en bijzondere kunstschatten een bijzonder paleis.

La Mezquita (kathedraal) in Córdoba is
een ander hoogtepunt van de islamitische bouwkunst in Spanje, is gebouwd van 756 tot 788 en werd later uitgebreid. Het was de grootste moskee in Europa ten tijde van het Kalifaat van Cordoba en de tweede grootste van de wereld na Mekka . Het had een capaciteit voor 20.000 man. In 1236, na de christelijke overwinning, werd de Mezquita uitgebreid en gedeeltelijk aangepast zodat het als kerk kon dienen. Er werd een kathedraal gebouwd midden in de moskee. De christelijke en islamitische invloeden zijn nog goed terug te vinden.

 

Mudejarstijl.
Er ontstond in de Spaanse architectuur een apart soort stroming: de mudejarstijl. Een bouwstijl die invloeden uit zowel de christelijke als de islamitische architectuur combineerden. De stijl is eveneens terug te vinden in enkele gebouwen in Zuid-Amerika.

 

Sevilla.
Het is niet verwonderlijk dat er in het zuiden veel meer terug te vinden is van de islamitische bouwkunst omdat de Moorse overheersing in het zuiden van Spanje veel langer heeft geduurd dan in het noorden. In Sevilla vind je een groot aantal Moorse bouwwerken: Het Alcázar, een Moors paleis en La Torre de Oro (Gouden toren), La Giralda, de minaret van de kathedraal. De Gouden toren maakte vroeger deel uit van de Moorse stadswallen die de stad beschermden van aanvallen vanaf de Quadalquivir-rivier. In het noorden van Spanje zijn zelfs Moorse bouwwerken bewaard gebleven: een prachtig voorbeeld daarvan is het Aljafería in Zaragoza.

 

Moorse wijken.

In enkele steden  zijn nog hele authentieke Moorse wijken terug te vinden in voornamelijk Andalusië. Albaícin in Granada is een goed voorbeeld hiervan. Je waant je echt terug in de tijd. Het is een waar doolhof van kleine, smalle straatjes met een centraal plein. Dit is alleszins een overblijfsel van de Moren. De markt vond steeds plaats op het centrale plein. De typische huizen in Andalusië met binnenplaats en een enorm dikke muuur zijn ook van Moorse oorsprong en een overblijfsel uit die tijd.

 

Kalifaat van Córdoba.
De architectuur is zeker niet het enige wat de Moren in Spanje hebben achtergelaten, maar wel het meest zichtbare.  De islamitische overheersers waren veelal afkomstig ut de regio van Egypte, Irak en het huidige Syrië, Irak en Egypte. Destijds was dit het centrum van de beschaving en diegenen afkomstig uit die regio waren geïnteresseerd in vrj goed ontwikkeld in de klassieke werken van de oude Grieken. Deze kennis werd meegenomen naar Al-Andalus, en daarmee introduceerden zij de werken van de oude Grieken opnieuw in Spanje en Europa. In de Middeleeuwen was de kennis hiervan was in het Europa van de Middeleeuwen in de vergetelheid geraakt.

 

Wetenschap.
Er werden veel bibliotheken, universiteiten en studiecentra gesticht tijdens het Kalifaat van Cordoba. De Moren waren enorm geïnteresseerd in astrologie, wiskunde en medische wetenschap en bliezen op die manier de wetenschap nieuw leven in. In die tijd zijn veel rekenmaterialen en apparaten om naar de sterren te kijken.

 

Landbouw.
De Moren namen daarnaast veel kennis mee over de landbouw. Ze introduceerden veel nieuwe landbouwtechnieken, mijnbouw en nieuwe gewassen in Spanje. Terrassen tegen een helling waarop ze gewassen verbouwden introduceerden zij ook, iets wat tot die tijd niet gedaan werd. Verder maakten zij gebruik van de bestaande irrigatietechnieken van de Romeinen, ontwikkelden deze verder en breidden ze uit. Vanuit de Sierra Nevada bouwden ze een heel irrigatiesysteem tot aan Córdoba. Ook onderhielden en herstelden zij de oude Romeinse wegen.

SAVIEZ-VOUS QU'EN ESPAGNE…

 

Entre 711 et le 11ème siècle, les Maures étaient des seigneurs et des maîtres dans de grandes parties de l'Espagne.

Cela est clairement visible dans l'architecture, en particulier en Andalousie. Par le détroit de Gibraltar, en 711, ils sont entrés en Espagne et se sont rapidement répandus dans tout le pays. Ils ont gouverné la péninsule ibérique pendant des siècles avec différents dirigeants et différentes nations.

Il y a eu des périodes de paix relative au cours desquelles chrétiens, juifs et musulmans ont vécu côte à côte et des périodes de batailles et de guerres féroces. En 1492, les rois catholiques s'emparèrent de l'Empire de Grenade, dernière forteresse maure, et les Morisques (musulmans convertis au christianisme) et les Maures furent chassés d'Espagne.

 

Al-Andalus.

Au plus fort de leur règne, les Maures auraient même été dans le sud de la France.

Ils ont appelé la région Al-Andalus, qui signifie en arabe "qui protégera Dieu".

Au début, Al-Andalus formait une province du califat de Damas.

Plus tard, il devint indépendant et, en 912, Abd al-Rahman III se proclama calife du califat de Córdoba. Córdoba est ainsi devenue la capitale de l'Espagne. Lentement, le centre culturel, artistique, économique et scientifique du monde s'est déplacé de Bagdad, dans l'Irak actuel, à Córdoba.

Le califat s'est effondré cent ans plus tard à cause de la rivalité interne de 23 petits empires, dont l'empire de Granada a finalement survécu en 1229.

Il resterait la seule partie musulmane en Espagne jusqu'en 1492.

La Alhambra à Grenade.

La domination maure incluait plusieurs dirigeants et peuples, ainsi que différentes régions. Elle ne consistait donc pas en une longue période. Cela a également eu un effet sur les styles de construction, ce qui est encore clairement visible. L'Alhambra (à Grenade) est le chef-d'œuvre de l'architecture mauresque. Construit sous les Nasrids à l'époque de l'Empire de Grenade, il s'agit d'un palais unique en raison de son architecture raffinée et de ses trésors d'art exceptionnels.

 

La Mezquita (cathédrale) est à Cordoba un autre sommet de l'architecture islamique en Espagne, a été construit de 756 à 788 et a ensuite été étendu. C'était la plus grande mosquée d'Europe à l'époque du califat de Cordoba et la deuxième du monde après la Mecque. Il avait une capacité de 20 000 personnes.

En 1236, après la victoire chrétienne, la Mezquita fut agrandie et partiellement ajustée pour pouvoir servir d’église.

Une cathédrale a été construite au milieu de la mosquée. Les influences chrétiennes et islamiques sont toujours clairement reflétées.

 

Style mudéjar.

Un autre type de mouvement est apparu dans l'architecture espagnole: le style mudéjar. Un style architectural qui combine les influences des architectures chrétienne et islamique. Le style peut également être trouvé dans certains bâtiments en Amérique du Sud.

Séville.

Il n’est pas étonnant que l’architecture islamique du Sud ait beaucoup plus à offrir car la domination maure dans le sud de l’Espagne a duré beaucoup plus longtemps que dans le nord. À Séville, vous trouverez un grand nombre de bâtiments maures: l'Alcázar, un palais maure et la Torre de Oro (tour dorée), La Giralda, le minaret de la cathédrale. La tour dorée faisait autrefois partie des remparts maures qui protégeaient la ville des attaques de la rivière Quadalquivir. Dans le nord de l'Espagne, même les bâtiments mauresques ont été préservés: l'Aljafería de Saragosse en est un exemple merveilleux.

Quartiers maures.

Dans quelques villes, vous pouvez encore trouver des quartiers maures très authentiques, principalement en Andalousie. Albaicin à Grenade en est un bon exemple. Vous pensez vraiment que vous êtes de retour dans le temps. C'est un véritable labyrinthe de petites rues étroites avec une place centrale. C'est certainement un vestige des Maures. Le marché a toujours eu lieu sur la place centrale. Les maisons typiques de l'Andalousie avec une cour et un énorme mur épais sont également d'origine mauresque et un vestige de cette époque.

 

Califat de Cordoba.

L’architecture n’est certainement pas la seule chose que les Maures ont laissée en Espagne, mais c’est la plus visible. Les dirigeants musulmans venaient principalement de la région de l'Égypte, de l'Irak et de la Syrie, de l'Irak et de l'Égypte actuels. À l’époque, c’était le centre de la civilisation et ceux de cette région s’intéressaient au bien développé dans les œuvres classiques des Grecs anciens. Cette connaissance a été emmené à Al-Andalus et, avec lui, il a de nouveau présenté les œuvres des anciens Grecs en Espagne et en Europe. Au Moyen Âge, la connaissance de ce phénomène était tombée dans l'oubli de l'Europe du Moyen Âge.

 

Science.

De nombreuses bibliothèques, universités et centres d’études ont été fondés au cours du califat de Cordoue. Les Maures s'intéressaient énormément à l'astrologie, aux mathématiques et aux sciences médicales et donnaient ainsi un nouveau souffle à la science. A cette époque, de nombreux matériaux et appareils de calcul étaient utilisés pour regarder les étoiles.

 

L'agriculture.

Les Maures ont également apporté beaucoup de connaissances sur l'agriculture. Ils ont introduit de nombreuses nouvelles techniques agricoles, minières et de nouvelles cultures en Espagne. Ils ont également introduit des terrasses sur une pente sur laquelle ils cultivaient des cultures, ce qui n’avait été fait jusqu’à présent. Ils ont également utilisé les techniques d'irrigation existantes des Romains, les ont développés et développés. Ils ont construit un système d'irrigation complet de la Sierra Nevada à Córdoba. Ils ont également entretenu et restauré les anciennes voies romaines.

wist je dat, wist je datjes wist je datje's wistjedat, wistje dat, wist jedat, saviez-vous, saviez vous, vous saviez

Immo Moment Philip Cnudde Fanny Denorme

KANTOREN IN BELGIË EN SPANJE                BUREAUX EN BELGIQUE ET EN ESPAGNE

immomoment@gmail.com   +32 475 70 55 55   +34 951 550 565   +34 630 691 310

BIV erkend vastgoedmakelaar Immo Moment.
  • IMMO MOMENT
Kantoor binnen Immo Moment Spanje, Guada