VERMOGENSAANGIFTE VOOR RESIDENTEN iN SPANJE: modelo 720

Hier bespreken we de vermogensaangifte van modelo 720.

Vele Belgen in Spanje vergeten deze aangifteplicht terwijl er zware sancties tegenover staan.


Wat is de vermogensaangifte?
U bent verplicht als fiscaal resident in Spanje aan te geven dat u vermogen bezit buiten Spanje via het formulier modelo 720.

En dit vanaf 50.000 euro per activa-categorie
- onroerende goederen gelegen buiten Spanje
- niet-Spaanse financiële investeringen en pensioenfondsen

- niet-Spaanse banktegoeden


Bijvoorbeeld:

Indien u een Belgische bankrekening heeft van 25.000 euro en u een woning ter waarde van 190.000 euro bezit die zich bevindt in België dan moet u enkel aangeven dat u buitenlands vastgoed in uw bezit heeft.


Opgelet: deelt u samen met uw partner een bankrekening voor een waarde groter dan 50.000 euro dan moet u dit beiden apart vermelden.


Wanneer ben ik fiscaal resident in Spanje?

Volgens de Spaanse wet bent U fiscaal resident wanneer u langer dan 183 dagen per jaar in Spanje verblijft.

Fiscale residentie staat los van de nationaliteit.

Het dubbelbelastingverdrag tussen België en Spanje kan eventueel afwijken van deze regel.

Bijvoorbeeld indien uw vitale levensbelangen zich nog in België bevinden.


Word U belast als U meer dan 50.000 euro aan niet-Spaanse activa bezit?
Niet per se. De vermogensbelasting is verschillend per van regio.

In de Comunidad Valenciana zult u pas vermogensbelasting betalen indien u een groter vermogen heeft dan 600.000 euro.

Modelo 720  is dus louter informatief voor de Spaanse fiscus.


Wanneer moet U modelo 720 indienen?
Steeds tussen 1 januari en 31 maart.


Moet U deze aangifte jaarlijks indienen?
Heeft u éénmaal het modelo 720 ingevuld dan moet u de aangifte alleen opnieuw indienen wanneer een reeds aangegeven niet-Spaanse activaklasse vermeerderd is in waarde met 20.000 euro of wanneer een niet-aangegeven categorie de 50.000 euro zou overtreffen.


Bijvoorbeeld:

U bent in november 2016 naar Spanje verhuisd.

De som van uw niet-Spaanse banktegoeden bedroeg toen 70.000 euro.

U dient dan in 2017 uw eerste modelo 720 in.

Eind 2017  bedroeg de som van al uw niet-Spaanse banktegoeden 75.000 euro.

U bent dan niet aangifteplichtig in 2018.

Eind 2018 heeft u evenwel 90.000 euro op al uw niet-Spaanse rekeningen staan.

In dat geval dient u opnieuw modelo 720 in te dienen in 2019.
 

Wat wanneer U geen aangifte indient?
Dit is een risico welke u neemt daar het niet-indienen van modelo 720 zwaar kan worden bestraft.

De minimumboetes bedragen 10.000 euro en kunnen gaan tot 150% van de niet-aangegeven waarde van de buitenlandse activa.

Laattijdige aangiftes kunnen worden bestraft met een minimum-boete van 1.500 euro.

Ook kan het niet-aangegeven vermogen belast worden als meerwaarde.

Het is dus belangrijk dat u modelo 720 zeker niet vergeet!


Update juni 2020: hoge sancties zijn mogelijks in strijd met het vrij verkeer van personen binnen de Europese Unie.

Er is momenteel er een rechtszaak lopende voor het Europese Hof van Justitie tegen de Spaanse overheid waarbij de Europese Commissie het bestaan van de sancties aan het aanvechten is.

"Bron Confianz: uw juridisch specialist voor Spanje"

Meer info kunt u vinden op https://www.confianz.be

Wenst u meer gratis info, bezorg uw gegevens en vragen via onderstaand formulier, wij helpen u graag verder!

DÉCLARATION DE PUISSANCE POUR LES RÉSIDENTS D'ESPAGNE: modelo 720

Nous discutons ici de la déclaration de puissance du modelo 720.

De nombreux Belges en Espagne oublient cette obligation de déclaration alors qu'il existe des sanctions sévères à son encontre.

Qu'est-ce que la déclaration de capital?

En tant que résident fiscal en Espagne, vous devez déclarer que vous avez des actifs en dehors de l'Espagne via le formulaire modelo 720.

Et ce à partir de 50 000 euros par catégorie d'actif

- immobilier situé en dehors de l'Espagne

- investissements financiers et fonds de pension non espagnols

- soldes bancaires non espagnols

 

Par exemple:

Si vous avez un compte bancaire belge de 25.000 euros et que vous possédez un bien d'une valeur de 190.000 euros situé en Belgique, il suffit de déclarer que vous avez en votre possession un bien immobilier étranger.

 

Attention: si vous partagez un compte bancaire avec votre partenaire pour une valeur supérieure à 50.000 euros, vous devez le déclarer séparément.

 

Quand suis-je résident fiscal en Espagne?

En vertu de la loi espagnole, vous êtes un résident fiscal si vous restez en Espagne plus de 183 jours par an.

La résidence fiscale est indépendante de la nationalité. Le traité de double imposition entre la Belgique et l'Espagne peut éventuellement déroger à cette règle. Par exemple, si vos intérêts vitaux sont toujours en Belgique.

 

 

Êtes-vous imposé si vous possédez plus de 50 000 euros d'actifs non espagnols?

Pas forcément. L'impôt sur la fortune varie selon les régions. Dans la Comunidad Valenciana, vous ne paierez de taxe sur le capital que si votre capital est supérieur à 600.000 euros. Le Modelo 720 est donc purement informatif pour l'administration fiscale espagnole.

 

 

Quand devez-vous soumettre modelo 720?

Toujours entre le 1er janvier et le 31 mars.

 

Devez-vous soumettre cette déclaration chaque année? Une fois que vous avez rempli le modelo 720, vous ne devez soumettre à nouveau la déclaration que si une classe d'actifs non espagnole déjà indiquée est augmentée de 20.000 euros ou si une catégorie non déclarée dépasse 50.000 euros.

 

 

Par exemple:

Vous avez déménagé en Espagne en novembre 2016.

La somme de vos soldes bancaires non espagnols s'élevait alors à 70.000 euros.

Vous soumettez ensuite votre premier modelo 720 en 2017. Fin 2017, la somme de tous vos soldes bancaires non espagnols était de 75 000 euros.

Dans ce cas, vous n'êtes pas obligé de déclarer en 2018. Cependant, à la fin de 2018, vous aurez 90.000 euros sur tous vos comptes non espagnols.

Dans ce cas, vous devez soumettre à nouveau modelo 720 en 2019.

 

Et si vous ne soumettez pas de déclaration?

C'est un risque que vous prenez car le fait de ne pas soumettre le modelo 720 peut être sévèrement puni. Les amendes minimales s'élèvent à 10.000 euros et peuvent aller jusqu'à 150% de la valeur non déclarée des avoirs étrangers.

Les déclarations tardives peuvent être sanctionnées d'une amende minimale de 1.500 euros.

Le capital non déclaré peut également être imposé en tant que valeur ajoutée.

Il est donc important de ne pas oublier le modelo 720!

 

 

Mise à jour de juin 2020: des sanctions élevées peuvent violer la libre circulation des personnes au sein de l'Union européenne.

Un procès est actuellement en cours devant la Cour de justice des Communautés européennes contre le gouvernement espagnol, où la Commission européenne conteste l'existence de sanctions.

Voulez-vous plus d'informations gratuites, envoyez vos détails et questions via le formulaire ci-dessous, nous serons heureux de vous aider davantage!

LOGO IMMOMOMENT TE KOOP IN SPANJE A VEND
ImmoMoment_Immo_Moment_Costa_Blanca_Cost
  • IMMO MOMENT
UP OMHOOG EN HAUT.jpg
BIV erkend vastgoedmakelaar Immo Moment.

ERKEND BIV VASTGOEDMAKELAAR 

                           BIV 507.591                                AGENT IMMOBILER RECONNU 

IPI 507.591  

         

           KANTOREN IN BELGIË EN SPANJE      BUREAUX EN BELGIQUE ET EN ESPAGNE

 

Philip@ImmoMoment.com     

                      +32 475 70 55 55                         Fanny@ImmoMoment.es   

 +34 630 691 310

Info@ImmoMoment.es

 +34 951 550 565

Schermafbeelding 2019-02-08 om 16.06.53.

Kantoren in België en Spanje / Bureaux en Belgique et Espagne

Franklin Rooseveltlaan 430 - 9000 Gent       Calle Actor Luis Prendez 9, C.C. Las Calas, Local 17 - 03502 Alicante       Centro Commercial Guadalmina IV, Local 1, 29678 Marbella

Philip@ImmoMoment.com                                                                                Philip@ImmoMoment.es                                                                               Fanny@ImmoMoment.es