PRIVACYBELEID

 

I. Inleiding


1. Dit privacy beleid legt uit hoe Phil@home bvba (IMMO MOMENT) omgaat met de persoonsgegevens van haar klanten, natuurlijke personen, en alle andere natuurlijke personen die met Phil@home bvba in contact staan (hierna ‘u’ genoemd).

Onder persoonsgegevens wordt elke vorm van informatie verstaan die u toelaat om uzelf direct of indirect als een natuurlijke persoon te identificeren.


2. Phil@home bvba (IMMO MOMENT) bvba hecht veel belang aan de bescherming van uw persoonsgegevens en respecteert ten volle uw persoonlijke levenssfeer. Phil@home bvba behandelt en beschermt uw persoonsgegevens dan ook op een rechtmatige, behoorlijke en transparante wijze.
Bij de verwerking van uw persoonsgegevens leeft Phil@home bvba evident de wet na, momenteel de Belgische wet van 8 december 1992 en vanaf 25 mei 2018 de Europese verordening nr. 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de gegevensbescherming (beter bekend als ‘GDPR’ of ‘AVG’) of enig ander wetgevingsbesluit die deze wijzigt.

Meer informatie over de bescherming van persoonsgegevens kunt  u verkrijgen bij de Belgische Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, vanaf 25 mei 2018 de Gegevens-beschermingsautoriteit genoemd.

 

3. Wij nodigen u uit om deze verklaring zorgvuldig te lezen zodat u het beleid van Phil@home bvba op dit gebied kent en begrijpt. 
Deze verklaring wordt regelmatig bijgewerkt. De meest recente versie van de verklaring is beschikbaar op onze website. Wij zullen u op de hoogte brengen via de gebruikelijke communicatiekanalen indien er belangrijke wijzigingen zijn aangebracht.

 
II. Wie is de verantwoordelijke voor de verwerking ?

Phil@home bvba is de verantwoordelijke voor de verwerking van uw gegevens.

Haar coördinaten zijn:

Phil@home bvba, Franklin Rooseveltlaan 430, 9000 Gent

BE0831381816

Tel 0475 70 55 55

E-mail immomoment@gmail.com is dan ook uw gesprekspartner en is diegene die ten aanzien van de gegevens-beschermings-autoriteit verantwoording dient af te leggen aangaande de verwerking van uw persoonsgegevens.

Phil@home bvba bepaalt de doeleinden waarvoor uw persoonsgegevens worden verwerkt alsook de gebruikte middelen en de verwerkingseigenschappen.

 

4. Phil@home bvba kan beroep doen op gespecialiseerde dienstverleners om uw persoonsgegevens namens Phil@home bvba en volgens de instructies van Phil@home bvba te verwerken in overeenstemming met dit privacy beleid. Enkel de persoonsgegevens die strikt noodzakelijke zijn zullen aan deze dienstverleners worden doorgegeven (hierna de ‘verwerkers van Phil@home bvba genoemd).
 

III. Welke categorieën van persoonsgegevens verwerkt Phil@home bvba?


5. Hieronder wordt een overzicht gegeven van de categorieën van persoonsgegevens die Phil@home bvba kan verwerken. Het is mogelijk dat ook andere gegevens worden verwerkt indien die nodig of nuttig zijn voor de voortzetting van de contractuele relatie met Phil@home bvba.
Hierbij wordt de context aangegeven waarin Phil@home bvba deze gegevens verkrijgt of verwerkt. Deze tabel moet samen gelezen worden met de beschrijving van de doeleinden waarvoor Phil@home bvba (Immo Moment) de gegevens verwerkt.    

Categorie/Voorbeelden/Context

1/ Identiteitsgegevens van de klant /opdrachtgever (verkoper of verhuurder)

2/ Identiteitsgegevens van kandidaat koper of huurder

3/ Identiteitsgegevens van een natuurlijk persoon verbonden aan een rechtspersoon.

Aanspreektitel, naam, voornamen, adres, plaats en datum van geboorte, nationaliteit, vast of mobiel telefoonnummer en het e-mailadres.

Deze gegevens worden door u verstrekt en verwerkt wanneer u inlichtingen aanvraagt, klant wordt, een bemiddelingsopdracht sluit of u registreert om de diensten van Phil@home bvba (online al dan niet via een contactformulier, telefonisch op via een bericht) te gebruiken, voor elke identificatie of gebruik. Deze gegevens kunnen ondermeer door het inlezen van uw identiteitskaart worden verkregen.

 

Gegevens over het onroerend goed van de klant/opdrachtgever (verkoper of verhuurder)

Eigendomstitel, stedenbouwkundig uittreksel, bodemattest, keuringattest van de elektrische installatie, EPC attest, informatie over de overstroomgevoeligheid, postinterventiedossier, informatie over de erfgoedwaarde.

Deze gegevens worden door u verstrekt, dan wel in uw opdracht door Phil@home bvba opgevraagd bij de overheid of technische experten.

 

Gegevens van kandidaat huurder die verband houden met een voorstel van verhuurcontractInformatie over beroep en werkgelegenheid, solvabiliteit, gezinssituatie, loon etc.

Deze gegevens worden verzameld met behulp van formulieren en contracten die u op uw verzoek invult.

 

Aanvullende gegevens voor het sluiten van een huurovereenkomst of onderhandse verkoopovereenkomst

Rijksregisternummer

Deze gegevens worden door u verstrekt.

Het nationaal rijksregisternummer wordt alleen gebruikt in de gevallen waarin de wet voorziet of vereist.

 

Gegevens die verband houden met de uitvoering van de dienstverlening van syndicus.

Betalingsverrichtingen, inclusief namen en rekeningnummers, communicatie en referenties, kaartnummers, etc.

Deze gegevens hebben betrekking op uw verrichtingen als mede-eigenaar die door de syndicus worden gecoördineerd

 

Gegevens over de verrichtingen van Phil@home bvba met u.

De informatie in verband met uw contacten met Phil@home bvba, per telefoon, e-mail, fax enz... en uw interacties op de webpagina’s aangaande X, haar diensten of haar partners, op sociale netwerken enz...

Deze gegevens komen van contacten van welke aard ook tussen u en Phil@home bvba (bij ontmoetingen of evenementen, abonnement op een nieuwsbrief, sociale netwerken etc.)

 

Gegevens over het gedrag en voorkeuren van de klant

Informatie over uw gedrag en voorkeuren met betrekking tot het gebruik van communicatie- en relatiekanalen, informatie over uw persoonlijke keuzes en levensstijl, privé of professioneel projecten, hobby’s etc..

Deze gegevens zijn het gevolg van keuzes die u hebt geuit of analyses die door Phil@home bvba zijn uitgevoerd in overeenstemming met deze verklaring en haar wettelijke verplichtingen.

 

6. Phil@home bvba verwerkt geen gegevens die uw ras of etnische afkomst onthullen, of politieke opvattingen, religieuze of levensbeschouwelijke overtuigingen, lidmaatschap van een vakbond, gezondheids- of levensgegevens of seksuele gerichtheid, genetische gegevens of biometrische gegevens. 
 

IV. Voor welke doeleinden verwerkt Phil@home bvba uw persoonsgegevens ?


7. Phil@home bvba verzamelt en verwerkt uw persoonsgegevens enkel en alleen voor de hier onder beschreven doeleinden. Phil@home bvba zorgt ervoor dat alleen de noodzakelijke en relevante gegevens voor een bepaald doel worden verwerkt.

Phil@home bvba verwerkt uw gegevens in de door de wet toegestane situaties, meer bepaald:

  • Om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen die op Phil@home bvba rusten

  • Om een contract met u uit te voeren of om op uw verzoek vóór de sluiting van dit contract bepaalde maatregelen te nemen

  • Voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van Phil@home bvba, waarbij deze belangen met uw grondrechten en fundamentele vrijheden wordt afgewogen

In specifieke gevallen, met uw toestemming, als gevolg van een specifiek en ondubbelzinnig verzoek, voorafgegaan door duidelijke en begrijpelijke informatie; deze toestemming kan u op elk moment in overeenstemming met de wet intrekken.

 

1. Wettelijke verplichtingen


8. Phil@home bvba dient zich te houden aan wetgeving die haar in specifieke omstandigheden verplicht om uw persoonsgegevens te verwerken in het kader van haar activiteiten. Deze verplichtingen kunnen met zich meebrengen dat Phil@home bvba moet samen te werken met de bevoegde autoriteiten en/of derden, en eventueel bepaalde van uw persoonsgegevens aan hen overmaakt.
Hieronder vallen onder meer:

  • De verplichting om bij te dragen aan het voorkomen van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme

  • De verplichting die aan een syndicus worden opgelegd aangaande het beheer van mede-eigendommen

  • De verplichting om te reageren op een formeel verzoek van Belgische belasting- en gerechtelijke autoriteiten

De lijst van wettelijke verplichtingen waarvoor Phil@home bvba uw gegevens moet verwerken, is niet exhaustief en is onderhevig aan veranderingen.
 

2. Contractuele relaties tussen Phil@home bvba en u als klant


9. Alvorens contracten te sluiten dient Phil@home bvba soms bepaalde gegevens verkrijgen en verwerken, met name om onder andere :
 
- Te reageren op uw verzoek,
- U bij te staan bij het verstrekken van informatie en bij de sluiting van het contract
- Een verzoek op te volgen, de geschiktheid te evalueren en de risico’s met betrekking tot een mogelijk contract in te schatten,
- Uw bemiddelingsopdracht te vervullen
 
10. In het kader van lopende contracten of het beheer van contracten dient Phil@home bvba een aantal gegeven te verwerken, in het bijzonder om te voldoen aan administratieve en boekhoudkundige verplichtingen.
In dit kader kunnen uw gegevens intern binnen Phil@home bvba worden verzonden naar diverse afdelingen, waaronder aan diegene die niet rechtstreeks verantwoordelijk zijn voor de relatie met u of de uitvoering van een bepaald contract. 
Meer bepaald verwerkt Phil@home bvba uw gegevens bij de uitvoering van contracten als volgt:
- Beheer van lopende contracten / bestelde diensten
- Centraal management en algemeen beeld van de klanten
- Het beheer van uw vastgoed
- Het beheer van de mede-eigendom waarin u mede-eigenaar bent
Phil@home bvba kan uw persoonsgegevens voor bijkomende doeleinden verwerken in het kader van de relatie met u en de uitvoering van contracten.

 

3. Gerechtvaardigde belangen van Phil@home bvba


11. Phil@home bvba verwerkt uw gegevens ook voor de verwezenlijking van haar gerechtvaardigde belangen. Hierbij streeft Phil@home bvbaernaar om een billijke balans te vinden tussen de noodzaak om gegevens te verwerken en respect voor uw rechten en vrijheden, met inbegrip van de bescherming van de privacy.


Persoonsgegevens worden onder andere verwerkt voor:
- Het personaliseren van de diensten van Phil@home bvba
- De verbetering van de kwaliteit van de aan u verleende dienst door:
- Evaluatie en verbetering van processen, met inbegrip van campagnes, simulaties en verkoop, door middel van verschillende middelen zoals statistische analyse, tevredenheidsonderzoeken en diverse andere zoekmethodes
- Verbetering van bestaande (of in ontwikkeling zijnde) producten van Phil@home bvba, op basis van enquêtes bij klanten van Phil@home bvba, statistieken, tests en feedback van klanten via sociale netwerken (Twitter, facebook) gekoppeld aan Phil@home bvba,
- Toezicht op de activiteiten van Phil@home bvba, met inbegrip van de omvang van de omzet, het aantal afspraken in onze kantoren, het aantal oproepen en bezoeken aan de website van Phil@home bvba de aard van de gestelde vragen van klanten etc.
- Het voorbereiden van studies en statistieken, waarbij wordt gebruik gemaakt van anonimisering en pseudonimisering van de betrokkenen
- De opleiding van ons personeel door middel van het gebruik van praktijkvoorbeelden ter illustratie, met inbegrip van het opnemen van bepaalde telefoongesprekken,
- Het bewaren van bewijsmateriaal (archieven)
- De vaststelling, uitoefening, verdediging en het behoud van de rechten van Phil@home bvba of alle personen die zij vertegenwoordigt, bijvoorbeeld voor invorderingsprocedures of geschillen.

 

4. Specifiek gerechtvaardigd belang van Phil@home bvba: conventionele direct marketing

 

12. Phil@home bvbavoert een klantensegmentatie uit – in het bijzonder naargelang uw behoeften – om u bijvoorbeeld geschikte panden en/of diensten aan te bieden die overeenstemmen met uw professionele en persoonlijke situatie.

Daartoe kan Phil@home bvba onder meer:
- De diensten die u reeds gebruikt en uw sociodemografische gegevens beoordelen (leeftijd, familiale samenstelling, inkomsten enz.)
- Uw gedrag analyseren via verschillende kanalen (bezoeken/meetings, e-mails, bezoek aan de website, berichten via onze website), uw voorkeuren afleiden en hierdoor de informatie en de internetpagina’s die u hebt bezocht personaliseren,
- De advertenties op de webpagina’s aanpassen zodat ze voldoen aan de interesse die u heeft aangetoond via uw gedrag op onze website, sociale netwerken, in een kantoor of elders (bvb. bij gebeurtenissen waar Phil@home bvbaaanwezig was),
- Het invullen van formulieren vereenvoudigen door bepaalde velden al in te vullen met reeds bekende gegevens en u te vragen de nauwkeurigheid van deze gegevens te verifiëren en indien nodig bij te werken,
- De sleutelmomenten beoordelen waarvoor bepaalde diensten u het beste zouden uitkomen
- U gepersonaliseerde advertenties versturen per post, of telefoon


5. Uw toestemming voor het verwerken en verzenden van elektronische reclame (elektronische direct marketing)

 
13. Phil@home bvba kan uw persoonlijke elektronische contactgegevens (namelijk uw mobiele telefoonnummer en e-mailadres) verwerken om u persoonlijke informatie, advertenties of voorstellen toe te sturen via directe marketing of nieuwsbrieven. In dit geval dient Phil@home bvba eerst uw specifieke toestemming te vragen.
Door dit privacy beleid te aanvaarden, geeft u uw toestemming voor het verwerken van uw persoonsgegevens voor elektronische direct marketing doeleinden én het versturen van elektronische reclame.


 
V. Aan wie maakt Phil@home bvba uw persoonsgegevens over?


14. Phil@home bvba behandelt uw persoonsgegevens met de grootste zorg en deelt uw gegevens alleen om u de beste diensten aan te bieden bij de uitvoering van haar opdracht.
Phil@home bvba kan uw gegevens toezenden aan andere entiteiten binnen haar groepsverband in binnen en buitenland, met name aan de andere entiteiten van de groep die Phil@home bvba bijstaan bij de uitvoering, het beheer en de controle van de activiteiten, met inbegrip van rapportage, ondersteuning en computer beveiliging of het aanbieden van specifieke diensten en producten.

 

15. In sommige gevallen is Phil@home bvba bij wet verplicht om uw gegevens te delen met derden, waaronder:
- Overheidsinstanties of toezichthoudende autoriteiten wanneer er een wettelijke verplichting bestaat om informatie over te maken
- Gerechtelijke onderzoeksinstanties op hun uitdrukkelijk verzoek
Phil@home bvba draagt uw gegevens tevens over aan specifieke dienstverleners om te helpen met :
- Het ontwerpen en onderhouden van computerapparatuur en internetapplicaties
- Het aanbieden van reclame- en communicatiediensten, met inbegrip van online en sociale netwerkproviders
- Het voorbereiden van rapporten en statistieken, afdrukken van documenten en ontwerpen van producten of diensten
- De commercialisering van haar activiteiten, de organisatie van evenementen en het beheer van klantencommunicatie
Phil@home bvba dient uw gegevens ook over te maken aan online en sociale netwerkproviders, die Phil@home bvba gebruikt voor het aanbieden van reclamediensten. 
Eveneens kunnen uw persoonlijke gegevens in het kader van gerechtelijke procedures aan gerechtsdeurwaarders of advocaten worden meegedeeld.
In de hiervoor genoemde gevallen zorgt Phil@home bvba ervoor dat derden enkel beperkt toegang hebben tot de persoonsgegevens die nodig zijn om de vereiste specifieke taken uit te voeren. Phil@home bvba zal er ook voor zorgen dat derden zich ertoe verbinden de persoonsgegevens op een veilige en vertrouwelijke wijze te gebruiken en te gebruiken in overeenstemming met de instructies van Phil@home bvba en zijn gegevensbeschermingsbeleid.
16. Phil@home bvba bewaart uw persoonsgegevens binnen de EER. Er worden dan ook geen gegevens overgebracht naar landen buiten de EER.

 

VI. Hoe lang worden uw persoonsgegevens bewaard ?


17. Phil@home bvba zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk is voor de verwezenlijking van de doeleinden waarvoor de gegevens worden verzameld.

Deze periode is gelinkt aan de wettelijke en fiscale verplichtingen van Phil@home bvba, evenals de wettelijke noodzaak om uw gegevens bij te houden buiten de bewaringsperiode ter bewijs of om te reageren op verzoeken om informatie van de bevoegde instantie, bijvoorbeeld:
- 10 jaar in het kader van de antiwitwaswetgeving
- 10 jaar in het kader van de contractuele aansprakelijkheid van X
- 7 jaar voor de boekhouding en verantwoordigingstukken van de verenigingen van mede-eigenaars naar aanleiding van het uitoefenen van de taak van syndicus
Buiten deze perioden worden uw persoonlijke gegevens verwijderd of geanonimiseerd.

 


VII. Hoe worden uw persoonsgegevens beveiligd ?


18. Phil@home bvba hanteert strikte normen om de persoonsgegevens onder haar controle te beschermen tegen ongeoorloofde of onrechtmatige verwerking en tegen onopzettelijk verlies, vernietiging of beschadiging
Phil@home bvba neemt dan ook maatregelen van technische en organisatorische aard zoals encryptie, antivirus, firewalls, toegangscontroles, strenge selectie van medewerkers en leveranciers, om ongepaste toegang, verlies of openbaarmaking van uw persoonsgegevens te voorkomen en te detecteren.
In het onwaarschijnlijke en ongelukkige geval dat uw persoonsgegevens onder de controle van Phil@home bvba gecompromitteerd worden door een inbreuk op de informatiebeveiliging, zal Phil@home bvba onmiddellijk handelen om de oorzaak van dergelijke inbreuk te identificeren en actie ondernemen via adequate remediëren maatregelen. Indien nodig, zal Phil@home bvba u in kennis stellen van dit incident in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving.

 
VIII. Wat zijn uw rechten bij het verwerken van uw persoonsgegevens ?
 
1. Recht van inzage, verbetering, beperking, wissing, overdraagbaarheid van gegevens en van bezwaar


19. Voor de hierboven vermelde doeleinden heeft u:

- Een recht op inzage van uw persoonsgegevens bij Phil@home bvba. Dit betekent dat u Phil@home bvba kan vragen of zij uw persoonsgegevens verwerkt, voor welke doeleinden deze gegevens worden verwerkt, welke categorieën van gegevens worden verwerkt, en aan wie zij worden meegedeeld.

- Een recht van verbetering als u vaststelt dat uw persoonsgegevens onjuist of onvolledig zijn.

- Een recht op beperking indien u bvb. de juistheid van uw persoonsgegevens betwist en dit gedurende een periode die Phil@home bvba toelaat om dit te controleren

- Een recht op wissing van uw persoonsgegevens. Wanneer uw contract met Phil@home bvba een einde genomen heeft, kan u Phil@home bvba vragen om uw persoonsgegevens te wissen indien dit niet langer nodig is voor de doeleinden waarvoor deze persoonsgegevens werden verzameld. U heeft eveneens de mogelijkheid om ten allen tijde de wissing te vragen van persoonsgegevens die door Phil@home bvba op basis van uw toestemming worden verwerkt (tenzij Phil@home bvba een andere rechtsgrond heeft voor de verwerking) of op basis van het gerechtvaardigd belang van Phil@home bvba (tenzij er prevalerende dwingende gerechtvaardigde gronden zijn voor de verwerking). Phil@home bvba kan in ieder geval deze persoonsgegevens bijhouden indien dit voor bewijsdoeleinden in het kader van rechtsvorderingen zou vereist zijn.

- Een recht op overdraagbaarheid van gegevens die uzelf aan Phil@home bvba heeft verstrekt indien uw persoonsgegevens worden verwerkt op basis van een overeenkomst of op basis van uw toestemming voor het verzenden van elektronische communicatie én deze persoonsgegevens worden verwerkt met behulp van geautomatiseerde processen. Onder dit recht kan u Phil@home bvba vragen uw persoonsgegevens door te sturen naar uzelf of rechtstreeks doorsturen naar een andere gegevensverwerkingsverantwoordelijke, voor zover dit technisch mogelijk is voor Phil@home bvba.


U heeft het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw gegevens voor de doeleinden die zijn vermeld in artikel IV.3 en IV.4. In het geval van IV.3 kan Phil@home bvba evenwel de persoonsgegevens blijven verwerken indien er dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking zijn die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden of gronden zijn die verband houden met het instellen, uitoefenen of onderbouwen van een rechtsvordering.


U kunt uw rechten uitoefenen door een geschreven verzoek per post te versturen, dat gedateerd is, ondertekend en met kopie van uw identiteitsbewijs bijgesloten naar Phil@home bvba, Franklin Rooseveltlaan 430, 9000 Gent of per e-mail naar

immomoment@gmail.com met vermelding privacybeleid of door het contactformulier op de website te bezoeken www.immomoment.com/contact2. Recht van verzet tegen het verzenden van elektronische reclame

20. In IV.5 werd uw toestemming gevraagd om uw elektronische contactgegevens te verwerken en te gebruiken om commerciële informatie, reclame of persoonlijke voorstellen naar u te sturen (via direct marketingacties of elektronische nieuwsbrieven). Dit geldt met name voor communicatie naar uw mobiele telefoonnummer en e-mailadres.


U heeft het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor elektronische direct marketing en u te verzetten tegen de toekomstige ontvangst van dergelijke reclame. 
U kan ons dit op de volgende wijzen kenbaar maken:


- Door het versturen van een e-mail met een kopie van uw identiteitskaart naar immomoment@gmail.com met vermelding privacybeleid
- Door het versturen van een brief per post met een kopie van uw identiteitskaart naar Phil@home bvba,

Franklin Rooseveltlaan 430, 9000 Gent
- Door op de link “uitschrijven” (“unsubscribe”) te klikken onderaan een e-mail of elektronische nieuwsbrief die door Phil@home bvba
, Franklin Rooseveltlaan 430, 9000 Gent is verzonden
- Door een verzoek te richten via de contactpagina op onze website

De uitoefening van het recht van verzet kan evenwel Phil@home bvba, Franklin Rooseveltlaan 430, 9000 Gent niet tegenhouden om u te contacteren voor enig ander doel, met inbegrip van een wettelijke verplichting of de uitvoering van het contract, in overeenstemming met deze verklaring.
 
3. Recht om een klacht in te dienen

21. Indien u klachten hebt met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens, kan u ons contacteren als volgt:
Per post : Phil@home bvba
, Franklin Rooseveltlaan 430, 9000 Gent
Per e-mail:
immomoment@gmail.com met vermelding privacybeleid 

Telefonisch : 09273 55 55
Via het contactformulier op onze website : 
www.immomoment.be/contact


22. U kunt ook een klacht indienen bij de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer,

per post te Drukpersstraat 15, 1000 Brussel,

of per e-mail op commission@privacycommission.be,

of telefonisch op +32 2 274 48 00.

Verwerkt geen gegevens die uw ras of etnische afkomst onthullen, of politieke opvattingen, religieuze of levensbeschouwelijke overtuigingen, lidmaatschap van een vakbond, gezondheids- of levensgegevens of seksuele gerichtheid, genetische gegevens of biometrische gegevens.

 

 

 

 

POLITIQUE DE CONFIDENTIALITÉ I. Introduction 1. Cette politique de confidentialité explique comment Phil @ home bvba (IMMO MOMENT) traite les données personnelles de ses clients, des personnes physiques et de toutes les autres personnes physiques en contact avec Phil @ home bvba (ci-après dénommé «vous»). Les données personnelles désignent toute forme d'informations vous permettant de vous identifier directement ou indirectement en tant que personne physique. 2. Phil @ home bvba (IMMO MOMENT) bvba attache une grande importance à la protection de vos données personnelles et respecte pleinement votre vie privée. Phil @ home bvba traitera et protégera donc vos données personnelles de manière licite, appropriée et transparente. Dans le traitement de vos données personnelles, Phil @ home bvba respecte évidemment la loi, actuellement la loi belge du 8 décembre 1992 et, à compter du 25 mai 2018, le règlement européen n ° 2016/679 du 27 avril 2016 sur la protection des données (mieux connu sous le nom de «GDPR»). "ou" AVG ") ou tout autre acte juridique le modifiant. De plus amples informations sur la protection des données personnelles peuvent être obtenues auprès de la Commission belge pour la protection de la vie privée, connue sous le nom d'Autorité de la protection des données à partir du 25 mai 2018. 3. Nous vous invitons à lire attentivement cette déclaration afin de connaître et de comprendre la politique de Phil @ home bvba dans ce domaine. Cette déclaration est régulièrement mise à jour. La version la plus récente de la déclaration est disponible sur notre site Web. Nous vous informerons via les canaux de communication habituels si des modifications importantes ont été apportées. 

Catégorie / Exemples / Contexte 1 / Données d'identité du client / client (vendeur ou bailleur) 2 / Identité de l'acheteur potentiel ou du locataire 3 / Données d'identité d'une personne physique associée à une entité juridique. Titre du rendez-vous, nom, prénoms, adresse, lieu et date de naissance, nationalité, numéro de téléphone fixe ou mobile et adresse électronique. Ces informations sont fournies et traitées par vos soins lorsque vous demandez des informations, devenez client, passez une commande de médiation ou vous vous inscrivez pour utiliser les services de Phil @ home bvba (en ligne ou non via un formulaire de contact, par téléphone via un message), pour chaque contact. identification ou utilisation. Cette information peut être obtenue, entre autres, en lisant sur votre carte d'identité. Informations sur la propriété du client / client (vendeur ou bailleur) Titre de propriété, extrait de développement urbain, certificat de sol, certificat d'inspection de l'installation électrique, certificat EPC, informations sur la sensibilité au débordement, fichier de post-intervention, informations sur la valeur patrimoniale. Ces informations vous seront fournies ou demandées par Phil @ home sprl auprès du gouvernement ou d’experts techniques. Données de locataire candidat liées à une proposition de contrat de location Informations sur l'emploi et l'emploi, la solvabilité, la situation de famille, les salaires, etc. Ces informations sont collectées à l'aide de formulaires et de contrats que vous remplissez à votre demande. Informations complémentaires pour la conclusion d'un contrat de location ou d'un contrat de vente privé Numéro de registre national Cette information est fournie par vous. Le numéro de registre national n'est utilisé que dans les cas prévus ou requis par la loi. Données relatives à l'exécution des services du syndic. Opérations de paiement, y compris noms et numéros de compte, communications et références, numéros de cartes, etc. Ces données concernent vos transactions en tant que copropriétaires coordonnées par le syndic. Détails sur les transactions de Phil @ home bvba avec vous. Les informations concernant vos contacts avec Phil @ home bvba, par téléphone, e-mail, fax, etc., ainsi que vos interactions sur les pages Web concernant X, ses services ou ses partenaires, sur les réseaux sociaux, etc. Ces informations proviennent de contacts de toutes sortes entre vous et Phil @ home bvba (réunions, événements, abonnement à une newsletter, réseaux sociaux, etc.).

II. Qui est la personne responsable du traitement? Phil @ home bvba est responsable du traitement de vos données. Ses coordonnées sont: Phil @ home bvba, Franklin Rooseveltlaan 430, 9000 Gand BE0831381816 Tél 0475 70 55 55 Le courrier électronique immomoment@gmail.com est donc votre interlocuteur et est la personne responsable du traitement de vos données personnelles concernant l'autorité de protection des données. Phil @ home bvba détermine les finalités pour lesquelles vos données personnelles sont traitées, ainsi que les ressources utilisées et les caractéristiques de traitement. 4. Phil @ home bvba peut faire appel à des prestataires de services spécialisés pour traiter vos données personnelles au nom de Phil @ home bvba et selon les instructions de Phil @ home bvba conformément à la présente politique de confidentialité. Seules les données à caractère personnel strictement nécessaires seront transmises à ces fournisseurs de services (ci-après les «processeurs de Phil @ home bvba»). III. Quelles catégories de données personnelles Phil @ home bvba traite-t-il? 5. Vous trouverez ci-dessous un aperçu des catégories de données à caractère personnel que Phil @ home sprl peut traiter. Il est également possible que d'autres données soient traitées si nécessaire ou utile pour la poursuite de la relation contractuelle avec Phil @ home bvba. Cela indique le contexte dans lequel Phil @ home bvba obtient ou traite ces données. Ce tableau doit être lu avec la description des finalités pour lesquelles Phil @ home bvba (Immo Moment) traite les données

Informations sur le comportement et les préférences du client Informations sur votre comportement et vos préférences concernant l'utilisation des canaux de communication et de communication, des informations sur vos choix personnels et votre style de vie, projets privés ou professionnels, loisirs, etc. Ces informations résultent des choix que vous avez faits ou des analyses effectuées par Phil @ home bvba conformément à la présente déclaration et à ses obligations légales. 6. Phil @ home bvba ne traite pas de données révélant votre race ou votre origine ethnique, vos opinions politiques, vos convictions religieuses ou philosophiques, votre affiliation à un syndicat, vos données sur la santé ou la vie, l'orientation sexuelle, des données génétiques ou des données biométriques. IV À quelles fins Phil @ home bvba traite-t-il vos données personnelles? 7. Phil @ home bvba collecte et traite vos données personnelles uniquement aux fins décrites ci-dessous. Phil @ home bvba veille à ce que seules les données nécessaires et pertinentes soient traitées dans un but spécifique. Phil @ home bvba traite vos données dans les situations autorisées par la loi, plus précisément: Respecter les obligations légales incombant à Phil @ home bvba Conclure un contrat avec vous ou prendre certaines mesures à votre demande avant la conclusion du présent contrat Pour la défense des intérêts légitimes de Phil @ home bvba, en tenant compte de vos droits et libertés fondamentaux Dans des cas spécifiques, avec votre consentement, à la suite d'une demande spécifique et non ambiguë, précédée d'informations claires et compréhensibles; vous pouvez retirer ce consentement à tout moment, conformément à la loi.

1. Obligations légales 8. Phil @ home bvba doit se conformer à la législation qui, dans certaines circonstances, l'oblige à traiter vos données à caractère personnel dans le cadre de ses activités. Ces obligations peuvent impliquer que Phil @ home sprl doive coopérer avec les autorités compétentes et / ou des tiers et éventuellement leur transférer certaines de vos données personnelles. Cela comprend: L'obligation de contribuer à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme L'obligation imposée à un syndic en matière de gestion de biens communs L'obligation de répondre à une demande formelle des autorités fiscales et judiciaires belges La liste des obligations légales pour lesquelles Phil @ home bvba doit traiter vos données n’est pas exhaustive et est susceptible d’être modifiée. 2. Relations contractuelles entre Phil @ home bvba et vous en tant que client 9. Avant de conclure des contrats, Phil @ home bvba obtient et traite parfois certaines données, notamment pour: - répondre à votre demande, - vous aider à fournir des informations et à la conclusion du contrat - Suivre une demande, évaluer son adéquation et évaluer les risques liés à un éventuel contrat, - Pour remplir votre mission de médiation 10. Dans le cadre de contrats en cours ou de la gestion de contrats, Phil @ home bvba doit traiter un certain nombre de données, notamment pour se conformer à ses obligations administratives et comptables. Dans ce contexte, vos données peuvent être envoyées en interne au sein de Phil @ home bvba à différents services, y compris ceux qui ne sont pas directement responsables des relations avec vous ou de l'exécution d'un contrat particulier. Phil @ home bvba traite vos données lors de l’exécution de contrats de la manière suivante: - Gestion des contrats en cours / services commandés - Gestion centrale et image générale des clients - La gestion de votre propriété - La gestion de la copropriété dans laquelle vous êtes copropriétaire Phil @ home bvba peut traiter vos données personnelles à des fins supplémentaires dans le cadre de la relation avec vous et de l'exécution des contrats.

3. Intérêts justifiés de Phil @ home bvba

 

11. Phil @ home bvba traite également vos données pour la réalisation de ses intérêts légitimes. Phil @ home bvbaernaar s'efforce de trouver un juste équilibre entre la nécessité de traiter les données et le respect de vos droits et libertés, y compris la protection de la vie privée.

 

Les données personnelles sont traitées pour, entre autres:

- Personnalisation des services de Phil @ home bvba

- L’amélioration de la qualité du service qui vous est fourni par:

- Évaluation et amélioration des processus, y compris des campagnes, des simulations et des ventes, par divers moyens tels que l'analyse statistique, des enquêtes de satisfaction et diverses autres méthodes de recherche.

- Amélioration des produits existants (ou en développement) de Phil @ home bvba, sur la base d’enquêtes auprès des clients de Phil @ home bvba, de statistiques, de tests et de retours d’informations de clients via des réseaux sociaux (Twitter, facebook) liés à Phil @ home bvba ,

- Supervision des activités de Phil @ home bvba, y compris la taille du chiffre d'affaires, le nombre de rendez-vous dans nos bureaux, le nombre d'appels et de visites sur le site Web de Phil @ home bvba, la nature des questions posées par les clients, etc.

- Préparer des études et des statistiques, en utilisant l'anonymisation et la pseudonymisation des personnes impliquées

- la formation de notre personnel à l'aide d'exemples pratiques illustratifs, y compris l'enregistrement de certaines conversations téléphoniques,

- la conservation des preuves (archives)

- L’établissement, l’exercice, la défense et la conservation des droits de Phil @ home bvba ou de toutes les personnes qu’elle représente, par exemple pour des procédures en recouvrement ou des litiges.

 

4. Intérêt spécialement justifié de Phil @ home bvba: marketing direct conventionnel

 

12. Phil @ home bvbavents vous propose une segmentation de la clientèle - en particulier en fonction de vos besoins - pour vous proposer des locaux et / ou des services adaptés à votre situation professionnelle et personnelle.

Pour cela, Phil @ home bvba peut inclure:

- Les services que vous utilisez déjà et évaluez vos données sociodémographiques (âge, composition de la famille, revenus, etc.)

- Analysez votre comportement par différents canaux (visites / réunions, courriers électroniques, visites du site Web, messages via notre site Web), indiquez vos préférences et personnalisez ainsi les informations et les pages Internet que vous avez consultées,

- Adaptez les publicités sur les pages Web afin qu'elles répondent à l'intérêt que vous manifestez à travers votre comportement sur notre site Web, sur les réseaux sociaux, dans un bureau ou ailleurs (par exemple lors d'événements où Phil @ home bvba était présente),

- simplifier le remplissage des formulaires en remplissant déjà certains champs avec des données déjà connues et en vous demandant de vérifier l'exactitude de ces données et de les mettre à jour si nécessaire,

- Évaluez les moments clés pour lesquels certains services vous conviendraient le mieux

- Vous envoyez des annonces personnalisées par courrier ou par téléphone

 

 

5. Votre autorisation pour traiter et envoyer de la publicité électronique (marketing direct électronique)

 

13. Phil @ home bvba peut traiter vos informations de contact électroniques personnelles (c.-à-d. Votre numéro de téléphone mobile et votre adresse e-mail) pour vous envoyer des informations personnelles, des publicités ou des propositions via le marketing direct ou des newsletters. Dans ce cas, Phil @ home bvba doit d'abord demander votre autorisation spécifique.

En acceptant cette politique de confidentialité, vous consentez expressément au traitement de vos données personnelles à des fins de marketing direct électronique et à l'envoi de publicités électroniques.

 

 

Q. À qui Phil @ home bvba transfère-t-il vos données personnelles?

 

14. Phil @ home bvba traite vos données personnelles avec le plus grand soin et ne les partage que pour vous offrir les meilleurs services dans l'accomplissement de sa mission.

Phil @ home bvba peut envoyer vos coordonnées à d'autres entités de son groupe dans son pays et à l'étranger, en particulier aux autres entités du groupe qui assistent Phil @ home bvba dans l'exécution, la gestion et le contrôle des activités, y compris rapports, support et sécurité informatique ou offrant des services et produits spécifiques.

 

15. Dans certains cas, Phil @ home bvba est légalement tenu de partager vos informations avec des tiers, notamment:

- les autorités publiques ou les autorités de contrôle lorsqu'il existe une obligation légale de fournir des informations

- Organes d'enquête judiciaire à leur demande expresse

Phil @ home bvba transfère également vos données à des prestataires de services spécifiques pour vous aider à:

- la conception et la maintenance d'équipements informatiques et d'applications Internet

- La fourniture de services de publicité et de communication, y compris de fournisseurs de réseaux en ligne et de réseaux sociaux

- Préparer des rapports et des statistiques, imprimer des documents et concevoir des produits ou des services.

- la commercialisation de ses activités, l'organisation d'événements et la gestion de la communication client

Phil @ home bvba doit également transférer vos données à des fournisseurs de réseaux sociaux et en ligne, qui utilisent Phil @ home bvba pour la fourniture de services de publicité.

Vos données personnelles peuvent également être communiquées à des huissiers de justice ou à des avocats dans le cadre de procédures judiciaires.

Dans les cas susmentionnés, Phil @ home bvba garantit aux tiers un accès limité aux données personnelles nécessaires à l'exécution des tâches spécifiques requises. Phil @ home bvba veillera également à ce que des tiers s'engagent à utiliser les données personnelles de manière sûre et confidentielle, conformément aux instructions de Phil @ home bvba et à sa politique de protection des données.

16. Phil @ home sprl conservera vos données personnelles dans l'EEE. Aucune donnée n'est donc transférée à des pays hors de l'EEE.

 

 

VI. Combien de temps vos données personnelles seront-elles stockées?

 

17. Phil @ home bvba ne conservera pas vos données personnelles plus longtemps que nécessaire pour atteindre les objectifs pour lesquels elles ont été collectées.

Cette période est liée aux obligations légales et fiscales de Phil @ home bvba, ainsi qu’à la nécessité juridique de conserver vos données jusqu’à la période de stockage pour preuve ou pour répondre à des demandes d’informations émanant de l’autorité compétente, par exemple:

- 10 ans dans le cadre de la législation anti-blanchiment

- 10 ans dans le cadre de la responsabilité contractuelle de X

- 7 ans pour la comptabilité et les documents comptables des associations de copropriétaires à la suite de l'exercice des fonctions de syndic

En dehors de ces périodes, vos données personnelles seront supprimées ou anonymisées.

 

 

VII. Comment vos données personnelles sont-elles sécurisées?

 

18. Phil @ home bvba applique des normes strictes pour protéger les données à caractère personnel relevant de son contrôle contre les traitements non autorisés ou illicites et contre la perte, la destruction ou les dommages involontaires.

Phil @ home bvba prend également des mesures de nature technique et organisationnelle telles que cryptage, antivirus, pare-feu, contrôles d’accès, sélection stricte d’employés et de fournisseurs, afin de prévenir et de détecter les accès inappropriés, la perte ou la divulgation de vos données personnelles.

Dans le cas peu probable et malheureux que vos données personnelles sous le contrôle de Phil @ home bvba soient compromises par une atteinte à la sécurité de l'information, Phil @ home bvba agira immédiatement pour identifier la cause de cette infraction et prendra des mesures correctives appropriées. Si nécessaire, Phil @ home sprl vous informera de cet incident conformément à la législation en vigueur.

 

VIII. Quels sont vos droits lors du traitement de vos données personnelles?

 

1. Droit de regard, d'amélioration, de restriction, d'effacement, de transférabilité des données et d'opposition

 

19. Aux fins mentionnées ci-dessus, vous avez:

- Droit de consulter vos données personnelles sur Phil @ home bvba. Cela signifie que vous pouvez demander à Phil @ home bvba si elle traite vos données personnelles, à quelles fins ces données sont traitées, quelles catégories de données sont traitées et à qui elles sont communiquées.

- Un droit de correction si vous déterminez que vos informations personnelles sont incorrectes ou incomplètes.

- Un droit de restriction si vous par exemple. l'exactitude de vos données personnelles est contestée et ce pendant une période que Phil @ home sprl permet de vérifier

- Un droit d'effacer vos données personnelles. Lorsque votre contrat avec Phil @ home bvba est terminé, vous pouvez demander à Phil @ home bvba de supprimer vos données personnelles si elles ne sont plus nécessaires aux fins pour lesquelles ces données personnelles ont été collectées. Vous avez également la possibilité de demander à tout moment l’effacement des données à caractère personnel traitées par Phil @ home bvba sur la base de votre consentement (sauf si Phil @ home bvba dispose d’une autre base légale pour le traitement) ou sur la base de l’intérêt légitime de Phil @ home bvba (sauf s’il existe des motifs légitimes justifiant le traitement). Phil @ home bvba peut dans tous les cas conserver ces données personnelles si cela s'avère nécessaire à des fins de preuve dans le cadre de réclamations légales.

- Un droit de transfert des données que vous avez fournies à Phil @ home bvba si vos données personnelles sont traitées sur la base d'un accord ou sur la base de votre autorisation d'envoyer une communication électronique et que ces données personnelles sont traitées à l'aide de processus automatisés. En vertu de ce droit, vous pouvez demander à Phil @ home sprl de vous transmettre vos données personnelles ou de les envoyer directement à un autre responsable du traitement des données, dans la mesure où cela est techniquement possible pour Phil @ home sprl.

 

Vous avez le droit de vous opposer au traitement de vos données aux fins énoncées aux articles IV.3 et IV.4. Dans le cas de IV.3, toutefois, Phil @ home bvba peut continuer à traiter les données à caractère personnel s’il existe des motifs légitimes pour le traitement qui l'emportent sur vos intérêts, droits et libertés ou des motifs concernant la création, l'exercice ou la justification de une réclamation légale.

 

Vous pouvez exercer vos droits en adressant une demande écrite par courrier, datée, signée et accompagnée d'une copie de votre pièce d'identité à Phil @ home bvba, Franklin Rooseveltlaan 430, 9000 Gand ou par courrier électronique à

immomoment@gmail.com indiquant la politique de confidentialité ou en visitant le formulaire de contact sur le site Web www.immomoment.com/contact

 

 

2. Droit d'opposition à l'envoi de publicité électronique

20. Dans IV.5, votre consentement était requis pour traiter et utiliser vos informations de contact électroniques pour vous envoyer des informations commerciales, des publicités ou des propositions personnelles (via des campagnes de marketing direct ou des lettres d'information électroniques). Ceci s'applique en particulier à la communication avec votre numéro de téléphone mobile et votre adresse e-mail.

 

Vous avez le droit de vous opposer au traitement de vos données personnelles aux fins de marketing direct électronique et de vous opposer à la réception future de telles publicités.

Vous pouvez nous le dire de la manière suivante:

 

- en envoyant un e-mail avec une copie de votre carte d'identité à immomoment@gmail.com en précisant la politique de confidentialité

- en envoyant une lettre par courrier avec une copie de votre carte d'identité à Phil @ home bvba,

Franklin Rooseveltlaan 430, 9000 Gent

- En cliquant sur le lien "se désabonner" au bas d'un e-mail ou d'une lettre d'information électronique envoyé par Phil @ home bvba, Franklin Rooseveltlaan 430, 9000 Gent

- En envoyant une demande via la page de contact sur notre site Web

L’exercice du droit d’opposition ne peut toutefois pas empêcher Phil @ home bvba, Franklin Rooseveltlaan 430, 9000 Gent de vous contacter à toute autre fin, y compris une obligation légale ou l’exécution du contrat, conformément à la présente déclaration.

 

3. Droit de porter plainte

21. Si vous avez des plaintes concernant le traitement de vos données personnelles, vous pouvez nous contacter comme suit:

Par courrier électronique: Phil @ home bvba, Franklin Rooseveltlaan 430, 9000 Gent

Par e-mail: immomoment@gmail.com en précisant la politique de confidentialité

Par téléphone: 09273 55 55

Via le formulaire de contact sur notre site web: www.immomoment.be/contact

 

22. Vous pouvez également adresser une plainte à la Commission pour la protection de la vie privée,

par la poste rue des Compresses 15, 1000 Bruxelles,

ou par e-mail à commission@privacycommission.be,

ou par téléphone au +32 2 274 48 00.

Ne traitez pas de données qui révèlent votre race ou votre origine ethnique, vos opinions politiques, vos convictions religieuses ou philosophiques, votre affiliation à un syndicat, vos données sur la santé ou la vie, l'orientation sexuelle, des données génétiques ou des données biométriques.

LOGO IMMOMOMENT TE KOOP IN SPANJE A VEND
ImmoMoment_Immo_Moment_Costa_Blanca_Cost
  • IMMO MOMENT
UP OMHOOG EN HAUT.jpg
BIV erkend vastgoedmakelaar Immo Moment.

ERKEND BIV VASTGOEDMAKELAAR 

                           BIV 507.591                                AGENT IMMOBILER RECONNU 

IPI 507.591  

         

           KANTOREN IN BELGIË EN SPANJE      BUREAUX EN BELGIQUE ET EN ESPAGNE

 

Philip@ImmoMoment.com     

                      +32 475 70 55 55                         Fanny@ImmoMoment.es   

 +34 630 691 310

Info@ImmoMoment.es

 +34 951 550 565

Schermafbeelding 2019-02-08 om 16.06.53.

Kantoren in België en Spanje / Bureaux en Belgique et Espagne

Franklin Rooseveltlaan 430 - 9000 Gent       Calle Actor Luis Prendez 9, C.C. Las Calas, Local 17 - 03502 Alicante       Centro Commercial Guadalmina IV, Local 1, 29678 Marbella

Philip@ImmoMoment.com                                                                                Philip@ImmoMoment.es                                                                               Fanny@ImmoMoment.es