IMPACT CORONAVIRUS OP DE VASTGOEDPRIJZEN  /  IMPACT DU CORONAVIRUS SUR LES PRIX IMMOBILIERS

De coronacrisis kan kansen creëren voor kopers en investeerders die verder kijken dan de huidige crisis.

Wordt 2021 een gouden jaar om te investeren?

De coronacrisis zal ongetwijfeld wereldwijd een invloed hebben op de vastgoedprijzen.

Vastgoed-experts suggereren dat de vastgoedprijzen in Spanje op korte en middellange termijn kunnen dalen van 7% tot 20%.

De voorspellingen zijn dat de impact niet zo lang zal duren als die na de recessie van 2008.

Aanvankelijk zullen de prijzen relatief ongewijzigd blijven waardoor het verschil tussen vraag- en dealprijzen laag zullen blijven.

De wow-factor van het onroerend goed, het gebied en de urgentie van de verkoper spelen hierbij ook hun rol.

Wanneer is dit voorbij?

Vele vastgoedmakelaars zeggen dat we binnen enkele maanden terug op het normaal niveau komen maar kunnen niet uitleggen waarom ze dat denken.

Uiteraard willen vastgoedmakelaars liever nu verkopen realiseren dan morgen, liever deze zomer dan in het najaar of volgend jaar, zoals elke zelfstandige wenst en wat natuurlijk begrijpelijk is. Maanden zonder inkomen kan nefaste gevolgen hebben.

Wij daarentegen denken dat het nog een tijd kan duren eer we terug op het normale niveau gaan komen daar veel afhangt van de mate waarin de Spaanse regering en Europa bedrijven de broodnodige liquiditeit gaan bieden en welke fiscale stimulansen aan consumenten zal worden gegeven.

Hopelijk worden "slimme maatregelen" genomen in Europa en de rest van de  wereld daar deze gezondheidscrisis een enorme invloed heeft op de economie alsook het onroerend goed. 

Mocht er een zware tweede coronagolf komen na de zomer dan zullen er nadien nog opportuniteiten zijn. De overheden doen er alles aan dit te voorkomen, maar wat zijn de economische gevolgen hierbij? 

Worden voldoende financiële en fiscale stimulansen gegeven en snel slimme maatregelen genomen door overheden dan kunnen we misschien reeds in 2021 terug een positieve groeicurve waarnemen.

 

Denkt u dat het goede moment te investeren nabij is?

Het lijkt ons moeilijk daar een antwoord op te geven daar er zoveel factoren zijn waar men rekening dient mee te houden.

Tijdens deze coronacrisis is het belangrijk om te benadrukken dat de kans in een goede investering niet alleen afhankelijk is van de locatie maar ook van de persoonlijke situatie van de verkoper en hun motivatie om te verkopen. Wie moet verkopen zal genoodzaakt zijn in prijs te zakken. De bekomen deal-prijs zal ook afhankelijk zijn van de vraag en het aanbod. 

Wij betwijfelen of mensen met een behoefte om te verkopen hun prijzen publiekelijk zullen verlagen.

Er moet worden gestreden voor belangrijke kortingen tijdens een onderhandeling - en u moet die eigendommen natuurlijk eerst vinden.

Wij raden u aan om deze “quarantaine-periode” te benutten om na te denken over wat voor u belangrijk is en dit goed te plannen zodat u bereid bent te handelen met een geïnformeerde geest en een realistische aanpak.

Investeringsopties.

Voor sommigen is investeren in onroerend goed in onzekere tijden een beter alternatief dan vertrouwen in sommige andere investeringsopties die meer vatbaar zijn voor schommelingen.

 

U heeft geen enorm bedrag op uw bankrekening nodig.

Indien u een stabiele baan heeft, een eigendom en wat spaargeld dan heeft u toegang tot een hypotheek. 

Als u solvabel bent kunt u een lagere rente krijgen dan u ooit heeft gezien. 

Jonger beleggers zullen ook gedurende 10, 20 of zelfs 30 jaar gunstige lage tarieven kunnen vastleggen. 

Dit betekent dat wanneer u het kapitaal aan de bank terugbetaalt, u zeer weinig rente over de lening hoeft te betalen.

Het is een financiële hefboomwerking tegen bijna irrelevante kosten.

 

Sommige kopers zullen hun eigen beperkte fondsen (€50.000 à €100.000) investeren om een appartement te kopen op een uitstekende locatie, met een opwaarts toekomstig prijspotentieel, netto positieve maandelijkse cashflows en rendementen die op sommige locaties van 8 tot 10% kunnen bedragen op hun eigen geïnvesteerde kapitaal.

Wat kunnen wij u bieden?

Tijdens deze coronacrisis-periode spenderen wij onze tijd aan kandidaat-investeerders door te luisteren naar hun situatie, advies te geven of hun plannen realistisch zijn en wat wij zouden doen indien we in uw plaats stonden.

Tegen de tijd dat u besluit wat u wilt doen, u het onroerend goed vind welke aan uw zoekcriteria en budget voldoet en een aankoop voltooit, kan al heel wat tijd zijn voorbij gegaan. 

Daar er momenteel vluchten noch bezichtigingen mogelijk zijn worden virtuele presentaties gegeven die beantwoorden aan uw zoekcriteria en passen binnen uw budget en waarbij u tijdens en na de presentatie antwoord krijgt op al uw vragen.

Als professioneel en gedreven vastgoedmakelaars kantoor kan ImmoMoment u opportuniteiten aanbieden mede dankzij onze uitgebreide portefeuille aan panden, een up-to-date-database van wederverkopen, contacten met heel wat klanten, banken, verzekeraars en promotoren van nieuwbouwprojecten.

Onze professionaliteit, hulpvaardigheid en gedrevenheid zult u zeker appreciëren. 

Wij delen graag met u onze opgedane ervaring van voor, tijdens en na de crisis van 2008 en sturen graag bij.

La crise corona peut créer des opportunités pour les acheteurs et les investisseurs qui vont au-delà de la crise actuelle.

 

2021 sera-t-il une année d'or pour investir?  

 

La crise corona affectera sans aucun doute les prix de l'immobilier dans le monde.

 

Les experts immobiliers suggèrent que les prix de l'immobilier en Espagne pourraient passer de 7% à 20% à court et moyen terme. Les prévisions sont que l'impact ne durera pas aussi longtemps qu'après la récession de 2008.

Initialement, les prix resteront relativement inchangés, ce qui maintiendra la différence entre les prix de demande et les prix de transaction bas. Le facteur wow de la propriété, la superficie et l'urgence du vendeur jouent également leur rôle.

 

Quand est-ce terminé?

De nombreux agents immobiliers disent que nous reviendrons à la normale dans quelques mois, mais ne peuvent pas expliquer pourquoi ils pensent cela.

Bien entendu, les agents immobiliers préfèrent réaliser des ventes maintenant que demain, plutôt cet été qu'à l'automne ou l'année prochaine, comme le souhaite tout travailleur indépendant et ce qui est bien entendu compréhensible. Des mois sans revenu peuvent avoir des conséquences dévastatrices.

Nous d'autre part pensons qu'il faudra peut-être un certain temps avant de revenir à la normale, car tout dépend de la mesure dans laquelle le gouvernement espagnol et l'Europe vont fournir aux entreprises les liquidités dont ils ont tant besoin et quelles incitations fiscales seront accordées aux consommateurs.

Espérons que des «mesures intelligentes» soient prises en Europe et dans le reste du monde, car cette crise sanitaire a un impact énorme sur l'économie ainsi que sur l'immobilier.

S'il y a une deuxième vague corona lourde après l'été, il y aura des opportunités par la suite, mais quelles sont les conséquences économiques?

Si des incitations financières et fiscales suffisantes sont accordées et que des mesures intelligentes sont rapidement prises par les gouvernements, nous pourrons peut-être de nouveau observer une courbe de croissance positive en 2021.

Pensez-vous que le bon moment pour investir est proche?

Il nous semble difficile de répondre à cette question, car il y a tellement de facteurs à prendre en compte.

 

Pendant cette crise corona, il est important de souligner que la chance d'un bon investissement dépend non seulement de l'emplacement mais aussi de la situation personnelle du vendeur et de sa motivation à vendre. Qui doit vendre sera obligé de baisser les prix. Le prix de l'opération obtenu dépendra également de l'offre et de la demande.

 

Nous doutons que les personnes ayant besoin de vendre baissent publiquement leurs prix.

Vous devez vous battre pour des remises importantes lors d'une négociation - et bien sûr, vous devez d'abord trouver ces propriétés.

 

Nous vous recommandons d'utiliser cette «période de quarantaine» pour réfléchir à ce qui est important pour vous et le planifier soigneusement afin que vous soyez prêt à agir avec un esprit informé et une approche réaliste.

 

 

Options d'investissement.

Pour certains, investir dans l'immobilier en période d'incertitude est une meilleure alternative que de faire confiance à d'autres options d'investissement plus sujettes aux fluctuations.

 

Vous n'avez pas besoin d'un montant énorme dans votre compte bancaire. Si vous avez un emploi stable, une propriété et quelques économies, vous avez accès à une hypothèque.

 

Si vous êtes solvable, vous pouvez obtenir un taux d'intérêt plus bas que vous ne l'avez jamais vu.

Les jeunes investisseurs pourront également fixer des taux bas favorables pendant 10, 20 voire 30 ans.

Cela signifie que lorsque vous remboursez le capital à la banque, vous devez payer très peu d'intérêts sur le prêt.

C'est un levier financier à des coûts presque non pertinents.

 

 

Certains acheteurs investiront leurs propres fonds limités

(€50.000 à €100.000) pour acheter un appartement dans un excellent emplacement, avec un potentiel de prix futur à la hausse, des flux de trésorerie mensuels positifs nets et des rendements pouvant atteindre 8 à 10% sur leurs emplacements propre capital investi. 

 

Que pouvons-nous vous offrir?

Pendant cette période de crise corona, nous passons notre temps avec les investisseurs potentiels en écoutant leur situation, en leur indiquant si leurs plans sont réalistes et ce que nous ferions si nous nous tenions à votre place.

 

Au moment où vous décidez de ce que vous voulez faire, trouvez la propriété qui correspond à vos critères de recherche et à votre budget et effectuez un achat, il se peut que longtemps se soit écoulé. Puisqu'il n'y a actuellement aucun vol ou visionnage possible, des présentations virtuelles sont données qui répondent à vos critères de recherche et correspondent à votre budget et où vous obtenez des réponses à toutes vos questions pendant et après la présentation.

En tant qu'agence immobilière professionnelle et passionnée, ImmoMoment peut offrir des opportunités en partie grâce à notre vaste portefeuille de propriétés, une base de données à jour des reventes, des contacts avec de nombreux clients, banques, assureurs et promoteurs de nouveaux projets de construction. Vous apprécierez certainement notre professionnalisme, notre disponibilité et notre dynamisme.

Nous sommes heureux de partager avec vous notre expérience acquise avant, pendant et après la crise de 2008 et sommes heureux de faire des ajustements.

LOGO IMMOMOMENT TE KOOP IN SPANJE A VEND
ImmoMoment_Immo_Moment_Costa_Blanca_Cost
  • IMMO MOMENT
UP OMHOOG EN HAUT.jpg
BIV erkend vastgoedmakelaar Immo Moment.

ERKEND BIV VASTGOEDMAKELAAR 

                           BIV 507.591                                AGENT IMMOBILER RECONNU 

IPI 507.591  

         

           KANTOREN IN BELGIË EN SPANJE      BUREAUX EN BELGIQUE ET EN ESPAGNE

 

Philip@ImmoMoment.com     

                      +32 475 70 55 55                         Fanny@ImmoMoment.es   

 +34 630 691 310

Info@ImmoMoment.es

 +34 951 550 565

Schermafbeelding 2019-02-08 om 16.06.53.

Kantoren   -    Bureaux

Franklin Rooseveltlaan 430 - 9000 Gent       Calle Actor Luis Prendez 9, C.C. Las Calas, Local 17 - 03502 Alicante       Centro Commercial Guadalmina IV, Local 1, 29678 Marbella

Philip@ImmoMoment.com                                                                                                                                                                                                              Fanny@ImmoMoment.es