Wat is een BIV-makelaar?

B.I.V. betekent BeroepsInstituut van Vastgoedmakelaars.
 

Iedere Belg die als zelfstandige aan vastgoedactiviteiten wenst te doen dient over een BIV-erkenning te beschikken.

 

Wie een BIV-erkenning heeft staat onder toezicht van het B.I.V. en moet zich strikt aan de deontologische code en plichtenleer van de vastgoedmakelaar houden.

 

Een erkende vastgoedmakelaar dient eveneens te beschikken over een beroepsaansprakelijkheidsverzekering

 

Dit betekent voor u dat u veiliger bent bij de aankoop van een woning in Spanje via een B.I.V. makelaar.

ImmoMoment biedt u als bijkomend voordeel dat het hoofdkantoor en maatschappelijke zetel zich in België bevinden (Franklin Rooseveltlaan 430, 9000 Gent), er eveneens kantoren zijn in Spanje met Nederlandstalige ervaren en gemotiveerde medewerkers en wij, Philip en Fanny, u persoonlijk begeleiden gedurende het ganse proces, dus van het bezichtigen, kopen tot het verlijden van de acte.

Een extra voordeel welke ImmoMoment u biedt is onze dienst na verkoop.

 

 

H

Hoe kan men een erkende BIV-makelaar herkennen?

Wanneer er een vennootschap in België is, een BIV-nummer bezit op de BIV Website met de vermelding "Bemiddelaar (Titularis)".

 

De naam van de makelaar kunt u ingeven op de site van BIV.be of door het ingeven van het BIV-nummer dat op de site wordt gegeven.

Ons BIV-nummer is BIV 507591.

Wil u dit graag nagaan voor uw makelaar.

Klik dan hier.

Een "occasionele vastgoedmakelaar" is niet erkend en heeft geen vastgoedkantoor in België, beschikt niet over een beroepsaansprakelijkheidsverzekering bij het B.I.V. en moet zich niet houden aan de deontologische code en plichtenleer van de vastgoedmakelaar.

Beenhouwer-vastgoedmakelaar is terug van weggeweest

Het BeroepsInstituut van Vastgoedmakelaars (B.I.V.) waarschuwt voor de opkomst van niet-erkende makelaars in Spanje en ook in België.

Vastgoed doet het na de crisis van 2008 weer erg goed in Spanje, en dus proberen er weer meer niet-erkende makelaars een stuk van de koek mee te pikken. Ze duiken zelfs weer meer en meer op op beurzen voor tweede verblijven. 

De Spaanse vastgoedmakelaar hoeft zich geen zorgen te maken om zijn erkenning of om zijn permanente vorming, want daar is sinds 2000 geen sprake meer van. Ook een beroepsverzekering welke in België automatisch wordt geregeld voor iedere erkende vastgoedmakelaar via het BIV, is in het land van de Costa’s geen evidentie.

Als consument is het er dus des te meer opletten geblazen.

Iedereen die in België bemiddelt voor panden in België of in het buitenland, moet over een BIV-erkenning beschikken. Voor mensen die niet in België gevestigd zijn en die maar “af en toe” of “geringe” activiteiten in België hebben, staat de BIV-erkenning als “occasioneel” open. De laatste jaren kenden we wat dat betreft echter een belangrijke ommezwaai, die er gekomen is onder invloed van Europese wetgeving.

Tot 2013 moest iedere buitenlander die in België occasioneel (“af en toe”) wilde bemiddelen in onroerend goed, een aanvraag indienen en de goedkeuring afwachten. Met andere woorden: zonder goedkeuring van het BIV, geen vastgoedmakelaarsactiviteiten in België. Ook niet als het slechts een klein deeltje van het takenpakket van de makelaar betrof. Vandaag zijn buitenlanders in orde van zodra het BIV een melding ontvangt van hun geplande occasionele activiteiten, vergezeld van een bewijs van hun beroepsaansprakelijkheidsverzekering voor hun activiteiten in België.

Deze principiële koerswijziging vroeg en vraagt nog steeds om controles op de tweede verblijfbeurzen. Al jaren controleren onze privédetectives systematisch deze beurzen. Jammer genoeg is het een echte wetmatigheid dat er elk jaar wel enkele mensen aangetroffen worden die hun melding waren vergeten en die dus zonder aanmelding, en te vaak zonder opleiding of verzekering in België op illegale wijze actief zijn.

Eerder nog voerde het B.I.V. 23 inspecties uit op een tweedeverblijfbeurs. De resultaten:

* 8 nieuw geopende dossiers

* 5 dossiers afgesloten

* 2 vaststellingen van deurwaarders die zullen leiden tot juridische acties

* 8 blijven open met het oog op meer onderzoek

Een verwittigd consument is er twee waard.

Bron: B.I.V. website

Qu'est-ce qu'un courtier IPI?

I.P.I. signifie Institut Professionnel des agents Immobiliers.

 

Tout Belge qui souhaite exercer des activités immobilières en tant qu'indépendant doit être titulaire d'un certificat IPI.

 

Toute personne ayant un certificat IPI est sous la supervision du I.P.I. et doit adhérer strictement au code d'éthique et aux devoirs de l'agent immobilier.

 

Un agent immobilier reconnu doit également avoir une assurance responsabilité civile professionnelle.

 

 

Pour vous, cela signifie que vous êtes plus en sécurité lors de l'achat d'une propriété en Espagne via un I.P.I. agent immobilier.

 

ImmoMoment vous offre l'avantage supplémentaire que le siège social et le siège social sont situés en Belgique (Av. Franklin Roosevelt 430, 9000 Gand), il existe également des bureaux en Espagne avec des employés néerlandophones expérimentés et motivés et nous, Philip et Fanny, vous guidons personnellement tout au long du processus. processus, de la visualisation, de l'achat à l'exécution de l'acte.

Un avantage supplémentaire que vous offre ImmoMoment est notre service après-vente.

Comment reconnaître un courtier IPI reconnu?

Lorsqu'il existe une société en Belgique, elle dispose d'un numéro IPI sur le site Internet de IPI avec la mention "Médiateur (Titulaire)".

 

Vous pouvez saisir le nom du courtier sur le site de IPI.be ou en saisissant le numéro IPI qui est indiqué sur le site.

 

Notre numéro IPI est IPI 507591.

Souhaitez-vous vérifier cela pour votre courtier.

Cliquez alors ici.

 

Un «agent immobilier occasionnel» n'est pas reconnu et n'a pas d'agence immobilière en Belgique, n'a pas d'assurance responsabilité civile professionnelle auprès de la B.I.V. et n'a pas à

adhérer au code déontologique et à la doctrine du devoir de l'agent immobilier.

L'agent-immobilier-boucher est de retour 

 

 

L'Institut Professionnel des agents Immobiliers (I.P.I.) met en garde contre la montée des agents immobiliers non autorisés en Espagne et également en Belgique.

 

L'immobilier se porte très bien en Espagne après la crise de 2008, et donc de plus en plus d'agents immobiliers non autorisés tentent d'obtenir une part du gâteau. En fait, ils apparaissent de plus en plus dans les salons de la résidence secondaire.

 

L'agent immobilier espagnol n'a pas à se soucier de sa reconnaissance ou de sa formation continue, car ce n'est plus le cas depuis 2000. Une assurance professionnelle, qui est automatiquement mise en place en Belgique pour chaque agent immobilier reconnu via le IPI, ne va pas de soi dans le pays des Costas.

 

En tant que consommateur, il est donc d'autant plus prudent. Toute personne qui intervient en Belgique pour des bâtiments en Belgique ou à l'étranger doit avoir un certificat IPI. Pour les personnes qui ne sont pas établies en Belgique et qui n'ont que des activités «occasionnelles» ou «mineures» en Belgique, la reconnaissance IPI est ouverte comme «occasionnelle». Ces dernières années, cependant, nous avons subi un revirement majeur à cet égard, qui s'est produit sous l'influence de la législation européenne.

 

Jusqu'en 2013, tout étranger souhaitant intervenir occasionnellement («occasionnellement») dans l'immobilier en Belgique devait déposer une demande et attendre son approbation. En d'autres termes: sans l'approbation du IPI, pas d'activités de courtage immobilier en Belgique. Même s'il ne concernait qu'une petite partie de l'éventail des fonctions du courtier. Aujourd'hui, les étrangers sont en règle dès que l'IPI reçoit une notification de leurs activités occasionnelles prévues, accompagnée de la preuve de leur assurance responsabilité civile professionnelle pour leurs activités en Belgique.

Ce changement de cap fondamental exigeait et nécessite encore des contrôles sur les bourses de deuxième résidence. Nos détectives privés surveillent systématiquement ces échanges depuis des années. Malheureusement, c'est une vraie loi que l'on retrouve chaque année des personnes ayant oublié leur rapport et qui sont donc illégalement actives en Belgique sans inscription, et trop souvent sans formation ni assurance. Auparavant, le I.P.I. a fait 23 inspections sur une deuxième bourse de résidence. Les resultats: 

8 fichiers nouvellement ouverts

* 5 dossiers fermés

* 2 constatations des huissiers qui mèneront à des poursuites judiciaires

* 8 restent ouverts en vue de recherches supplémentaires

Un consommateur averti en vaut deux.

 

Source: B.I.V. site Internet

LOGO IMMOMOMENT TE KOOP IN SPANJE A VEND
ImmoMoment_Immo_Moment_Costa_Blanca_Cost
  • IMMO MOMENT
UP OMHOOG EN HAUT.jpg
BIV erkend vastgoedmakelaar Immo Moment.

ERKEND BIV VASTGOEDMAKELAAR 

                           BIV 507.591                                AGENT IMMOBILER RECONNU 

IPI 507.591  

         

           KANTOREN IN BELGIË EN SPANJE      BUREAUX EN BELGIQUE ET EN ESPAGNE

 

Philip@ImmoMoment.com     

                      +32 475 70 55 55                         Fanny@ImmoMoment.es   

 +34 630 691 310

Info@ImmoMoment.es

 +34 951 550 565

Schermafbeelding 2019-02-08 om 16.06.53.

Kantoren in België en Spanje / Bureaux en Belgique et Espagne

Franklin Rooseveltlaan 430 - 9000 Gent       Calle Actor Luis Prendez 9, C.C. Las Calas, Local 17 - 03502 Alicante       Centro Commercial Guadalmina IV, Local 1, 29678 Marbella

Philip@ImmoMoment.com                                                                                Philip@ImmoMoment.es                                                                               Fanny@ImmoMoment.es