top of page
belgische kust VS spaanse kust of costa'

DE BELGISCHE KUST VS DE SPAANSE KUST.

WAAR KOOP JE HET BEST EEN APPARTEMENT.

 

Een antwoord op deze vraag zal bij iedereen verschillend zijn, daar elk zijn specifieke behoefte heeft.

 

INVESTEREN IN SPAANS VASTGOED?

 

Waarom zou u uw spaarcenten investeren in Spaans vastgoed?

Veel vastgoedinvesteerders en spaarders die op zoek zijn naar meer en beter rendement deden het u voor en ze hadden hier goede redenen voor: Verzilveren, ...en dan genieten!

 

1. Spanje heeft een ideaal investeringsklimaat door de crisis waarin ze zit.

De financiële crisis van 2008 heeft geknaagd aan de Spaanse vastgoedprijzen en toch hebben de huurprijzen tot op vandaag stand weten te houden.

Voor beleggers uit het buitenland levert dit een gunstig investeringsklimaat op.

Zij krijgen maandelijks een mooi rendement terwijl ze stukken minder voor hun vastgoed betalen dan voorheen en de Spaanse vastgoedmarkt is goed aan het herstellen!

 

2. Vele investeerders waaronder heel wat Belgen gingen u reeds voor.

Buitenlandse investeerders schreven sinds de crisis van 2008 ongeveer 21% van alle Spaanse vastgoedtransacties op hun naam. 

De Belgische beleggers investeerden er in verhouding met het bevolkingsaantal het meest.

Dat hoeft u niet te verwonderen want Belgen hebben doorgaans een goedgevulde spaarpot en de vastgoedprijzen in Spanje liggen aanzienlijk lager dan in ons land en daarbovenop krijg je er de Spaanse zon gratis bij.

Door de Coronacrisis van 2020 zijn er terug mooie opportuniteiten omdat sommige eigenaars uit noodzaak snel hun tweede verblijf dienen van de hand te doen.

Vele investeerders hebben hier reeds gretig gebruik van gemaakt.

 

3. Aantrekkelijke Spaanse cultuur en veel zon

Spanje is een land met uiteenlopende culturen, eetgewoonten en talen.

De rustige vissersdorpen in Galicië staan in schril contrast met het bruisende nachtleven in de hoofdstad Madrid, Barcelona en vele andere grote steden in Spanje.

Dit maakt van het zalige zuiden een aantrekkelijke plaats voor toeristen,...dus ook voor investeerders!

 

4. Voordelen bij aankoop en doorverkoop van Spaans vastgoed

Een vastgoed in Spanje is op bepaalde vlakken stukken voordeliger dan in België.

Door het "dubbel belastings-verdrag", welke bestaat tussen Spanje en België, kan enkel het land waar de woning staat de belastingen innen. De Spaanse belasting is stukken lager dan de Belgische.

Ook is de Spaanse overheid bevoegd om uw meerwaarde te belasten.

Het goede nieuws is dat het bedrag van meerwaarde de helft minder is dan in België! 

De kosten met betrekking tot het onroerend goed zijn ook voor vennootschappen fiscaal aftrekbaar in Spanje.

 

 

Er zijn nog voordelen verbonden aan investeren in Spaans vastgoed.

Nu beleggen in Spaans vastgoed is het ideale moment!

De financiële crisis heeft aan de Spaanse vastgoedprijzen geknaagd.

Toch hebben de huurprijzen tot vandaag stand weten te houden.

Voor beleggers levert die situatie een gunstig investeringsklimaat op.

U betaalt als belegger door de prijs-terugval stukken minder en bovendien blijft het vastgoed aan de Spaanse kust erg in trek.

De woningprijzen hebben enkele jaren geleden hun dieptepunt gekend in 2009 en zijn sinds 2013 licht beginnen te stijgen.

Zoals eerder voorspeld blijft de stijging toenemen daar de vraag steeds groter wordt.

De boodschap is duidelijk: nu investeren is het ideale moment daar de zekerheid er is en nog nu steeds interessant qua belegging door de lage prijzen.

 

 

Er zijn meer buitenlandse investeerders op de Spaanse vastgoedmarkt dan voorheen

Steeds meer buitenlandse investeerders vinden hun weg naar het zuiden. Buitenlandse investeerders schreven afgelopen jaar maar liefst 21% van alle Spaanse vastgoedtransacties op hun naam.

In verhouding met het bevolkingsaantal investeerden de Belgische beleggers er het meest.

Sommige Vlaamse kustgemeenten hebben trouwens onlangs ook hun "tweedeverblijftaks" verhoogd waardoor investeerders hun pijlen automatisch meer over de grenzen gaan mikken.

De verscheidenheid van Spanje spreekt een breed publiek aan.

Het is een divers land met uiteenlopende culturen, talen en eetgewoonten. 

 

 

Een dubbelbelastingsverdrag tussen België en Spanje 

Het dubbelbelastingsverdrag bepaalt dat het land waar een onroerend goed gelegen is, ook bevoegd is om het te taxeren.

Wanneer u de woning verhuurt, wordt u belast op de brutohuuropbrengst tegen een tarief van slechts 19%.

Gebruikt u de woning louter privé, kijkt de fiscus enkel naar de kadastrale waarde ervan.

U betaalt dan 1,1% belasting als die kadastrale waarde vastgesteld is vóór het jaar 1994.

Wanneer dat later gebeurd is, verhoogt het tarief naar 2%.

In België wordt u dus niet op uw onroerend inkomen belast.

Nochtans moet u die opbrengst wel aangeven bij de fiscus.

Op die manier komt u mogelijk wel in een hogere belastingschijf terecht.

 

 

 

Bijna de helft minder meerwaarde

De Spaanse overheid is dus ook bevoegd om uw meerwaarde te belasten. De meerwaarde is het verschil tussen de verkoop- en aankoopprijs. Het bedrag weerspiegelt de waardestijging van het vastgoed doorheen de jaren. U betaalt 19% belastingen op dat verschil.  

 

 

 

Schenkings- en successierechten

Over de schenkings- en successierechten wordt niets bepaald in het dubbelbelastingsverdrag.

Wanneer u hierover dus geen specifieke overeenkomst sluit, valt u terug op de progressieve nationale tarieven.

Die kunnen variëren tussen de 7,65% en 34%.

Dat bedrag kan nog verhoogd worden met een bijkomende belasting.

Het vermogen van de erfgenamen dient als basis voor die berekening.

In het algemeen is dit goed nieuws voor de meeste bewoners en eigenaren van vakantiehuizen in Andalusië, omdat het betekent dat tenzij u in Spanje activa hebt voor in totaal meer dan 1 miljoen euro, u uw vermogen in Spanje onmiddellijk aan uw familie kunt vererven zonder zich zorgen te hoeven maken dat ze daarover belasting zullen moeten betalen.

Deze wet is vooral nuttig als u inwoner bent van Andalusië en u een erfenis ontvangt van een van uw ouders, of als u uw vermogen aan uw echtgenoot en kinderen wilt overdragen in geval van overlijden.

Tenzij uw vermogen, of dat van uw begunstigden, meer dan 1 miljoen euro bedraagt, vermijdt u hoge bedragen aan successie- en schenkingsrechten.

De regering schat dat ongeveer 95% van de belastingbetalers in Andalusië geen successierechten meer zullen betalen.

 

 

Hoe wordt een Belgische vennootschap belast op Spaans vastgoed?

Eerst en vooral is het belangrijk om de statuten van uw vennootschap te controleren.

Daarin moet expliciet vermeld staan dat uw bedrijf in vastgoed mag investeren.

Eenmaal dat in orde is, geldt voor een vennootschap de Spaanse belasting der niet-inwoners.

Hiervoor wordt een tarief van 32,5% gebruikt.

Het vastgoed kan trouwens jaarlijks afgeschreven worden tegen 3%.

Alle kosten met betrekking tot het onroerend goed zijn bovendien ook fiscaal aftrekbaar.

Door het dubbelbelastingsverdrag zal uw Belgische boekhouding dus in Spanje worden belast.

 

Wat zijn de aandachtspunten als ik in buitenlands vastgoed investeer?

Wanneer u in buitenlands vastgoed investeert, moet u met drie zaken rekening houden.

 

Ten eerste moet u bepalen wat het doel van uw investering is.

Verhuurt u de woning of zal u er vooral zelf van genieten?

 

Ten tweede moet u ook de verhouding tussen de aankoopprijs en het verwachte huurrendement berekenen.

Dat geeft u een antwoord op de vraag of de investering zal lonen of niet.

 

Tot slot is zoals bij iedere vastgoedbelegging de locatie van cruciaal belang.

Die bepaalt immers of uw woning verhuurd zal worden en tegen welke prijs.

 

 

 

 

INDIEN U VRAGEN HEEFT, VUL HET FORMULIER IN MET UW GEGEVENS EN VRAGEN.

LA CÔTE BELGE CONTRE LA CÔTE ESPAGNOLE. O ACHETER UN APPARTEMENT. Une réponse à cette question sera différente pour chacun, car chacun a son propre besoin spécifique.

 

 

INVESTIR DANS L'IMMOBILIER ESPAGNOL?

 

Pourquoi voudriez-vous investir vos économies dans l'immobilier espagnol?

De nombreux investisseurs immobiliers et épargnants à la recherche de rendements supérieurs et meilleurs l'ont fait pour vous et ils avaient de bonnes raisons pour cela: encaisser, puis profiter!

 

1. L'Espagne jouit d'un climat d'investissement idéal en raison de la crise dans laquelle elle se trouve.

La crise financière a rongé les prix de l'immobilier en Espagne et pourtant, les loyers ont réussi à se maintenir jusqu'à ce jour.

Cela crée un climat favorable pour les investisseurs étrangers. Ils obtiennent un bon rendement mensuel tout en payant moins pour leurs biens immobiliers qu'auparavant et le marché immobilier espagnol se redresse bien!

 

 

2. De nombreux investisseurs, y compris de nombreux Belges, vous ont déjà précédé.

Les investisseurs étrangers ont représenté environ 21% de toutes les transactions immobilières en Espagne depuis la crise de 2008.

Les investisseurs belges ont investi le plus proportionnellement à la population.

Vous n'avez pas à vous demander car les Belges ont généralement une tirelire bien garnie et les prix de l'immobilier en Espagne sont considérablement plus bas que dans notre pays et vous bénéficiez en plus du soleil espagnol gratuitement.

 

La crise de Corona de 2020 offre à nouveau de grandes opportunités car certains propriétaires doivent vendre leur résidence secondaire rapidement par nécessité.

De nombreux investisseurs l'ont déjà utilisé avec enthousiasme. .

 

 

3. Culture espagnole attrayante et beaucoup de soleil L'Espagne est un pays avec des cultures, des habitudes alimentaires et des langues différentes.

Les villages de pêcheurs calmes de la Galice contrastent fortement avec la vie nocturne animée de la capitale, Madrid, Barcelone et de nombreuses autres grandes villes d’Espagne.

Cela fait du sud béni un endroit attrayant pour les touristes, ... ainsi que pour les investisseurs!

4. Avantages lors de l'achat et de la revente de biens immobiliers espagnols L'immobilier en Espagne est considérablement moins cher dans certaines régions qu'en Belgique.

En raison de la "convention de double imposition", qui existe entre l'Espagne et la Belgique, seul le pays où le bien immobilier est situé peut percevoir les impôts.

La taxe espagnole est beaucoup plus basse que la taxe belge.

Le gouvernement espagnol est également autorisé à taxer votre valeur ajoutée.

La bonne nouvelle est que le montant de la valeur ajoutée est deux fois moins élevé qu'en Belgique!

Les coûts liés à la propriété sont également déductibles des impôts en Espagne pour les entreprises.

 

Il y a toujours des avantages associés à l'investissement dans l'immobilier espagnol.

Investir dans l'immobilier espagnol est le moment idéal! La crise financière a rongé les prix de l'immobilier espagnol.

Néanmoins, les loyers ont réussi à rester à jour. Pour les investisseurs, cette situation crée un climat d'investissement favorable.

En tant qu'investisseur, vous payez moins pour le revers de prix et la propriété sur la côte espagnole est également très prisée.

Les prix des logements ont atteint leur point bas en 2009 il y a quelques années et ont depuis 2013 commencé à augmenter légèrement.

Comme prévu précédemment, l'augmentation continue d'augmenter parallèlement à la croissance de la demande.

Le message est clair: investir maintenant est le moment idéal car il existe une certitude et reste intéressant en termes d'investissement en raison des prix bas.

 

 

 

Il y a plus d'investiseurs étrangers sur le marché immobilier espagnol qu'auparavant. 

De plus en plus d'investisseurs étrangers se dirigent vers le sud.

Les investisseurs étrangers ont enregistré pas moins de 21% de toutes les transactions immobilières espagnoles l'an dernier.

Proportionnellement à la population, les investisseurs belges ont investi le plus.

Certaines communes côtières flamandes ont également récemment augmenté leur "taxe de deuxième imputation", grâce à laquelle les investisseurs viseront automatiquement leurs flèches au-delà des frontières.

La diversité de l'Espagne attire un large public.

C'est un pays divers avec des cultures, des langues et des habitudes alimentaires diverses.

 

 

 

 

Un traité de double imposition entre la Belgique et l'Espagne.

La convention de double imposition stipule que le pays dans lequel se trouve une propriété est également autorisé à la valoriser.

Lorsque vous laissez la propriété, vous êtes imposé sur le revenu locatif brut à un taux de seulement 19%.

Si vous utilisez la propriété uniquement à des fins privées, les autorités fiscales ne considèrent que leur valeur cadastrale.

Vous paierez alors une taxe de 1,1% si la valeur cadastrale est déterminée avant 1994.

Lorsque cela se produit plus tard, le taux augmente à 2%. En Belgique, vous n'êtes donc pas imposé sur vos revenus immobiliers.

Cependant, vous devez déclarer ces recettes aux autorités fiscales.

De cette façon, vous pourriez vous retrouver dans une tranche d'imposition supérieure.

 

Près de la moitié de la valeur ajoutée Le gouvernement espagnol est donc également autorisé à taxer votre valeur ajoutée. La valeur ajoutée est la différence entre le prix de vente et le prix d'achat. Le montant reflète l'appréciation de l'immobilier au fil des ans. Vous payez 19% d’impôts sur cette différence.

 

 

Droits de donation et de succession

Rien n'est spécifié dans la convention de double imposition concernant les droits de donation et de succession.

Si vous ne concluez pas d'accord spécifique à ce sujet, vous aurez recours aux taux progressifs nationaux.

Celles-ci peuvent varier entre 7,65% et 34%.

Ce montant peut être augmenté avec une taxe supplémentaire.

Les actifs des héritiers servent de base à ce calcul.

En général, c’est une bonne nouvelle pour la plupart des résidents et des propriétaires de maisons de vacances en Andalousie, car cela signifie que, sauf si vous avez des actifs supérieurs à 1 million d’euros en Espagne, vous pouvez immédiatement les transférer à votre famille sans avoir à avoir à s’inquiéter du fait qu’ils devront payer des impôts.

Cette loi est particulièrement utile si vous résidez en Andalousie et que vous recevez un héritage de l’un de vos parents ou si vous souhaitez transférer vos avoirs à votre conjoint et à vos enfants en cas de décès.

À moins que vos actifs, ou ceux de vos bénéficiaires, ne dépassent 1 million d'euros, vous évitez des montants élevés d'impôts sur les successions et les donations. Le gouvernement estime qu'environ 95% des contribuables andalous ne paieront plus de droits de succession.

 

 

Comment une entreprise belge est-elle imposée sur une propriété espagnole?

Tout d’abord, il est important de vérifier les statuts de votre entreprise.

Il convient d'indiquer explicitement que votre entreprise peut investir dans l'immobilier.

Une fois que cela est en ordre, la taxe espagnole pour non-résidents s'applique à une entreprise.

Un taux de 32,5% est utilisé pour cela.

Le bien peut également être amorti annuellement de 3%. Tous les coûts liés à la propriété sont également déductibles des impôts.

En raison du traité de double imposition, votre comptabilité belge sera imposée en Espagne.

 

 

 

Quels sont les points d'attention lorsque j'investis dans l'immobilier à l'étranger?

Lorsque vous investissez dans des biens immobiliers étrangers, vous devez tenir compte de trois facteurs. 

 

Tout d'abord, vous devez déterminer le but de votre investissement.

Louez-vous la maison ou allez-vous surtout l'apprécier vous-même?

 

Deuxièmement, vous devez également calculer le rapport entre le prix d'achat et le rendement locatif attendu.

 

Cela vous donne une réponse à la question de savoir si l'investissement sera rentable ou non.

 

Enfin, comme pour tout immeuble de placement, l'emplacement est d'une importance cruciale.

Après tout, cela détermine si votre maison sera louée et à quel prix.

 

 

SI VOUS AVEZ DES QUESTIONS, REMPLISSEZ LE FORMULAIRE AVEC VOS DÉTAILS ET QUESTIONS.

LOGO IMMOMOMENT TE KOOP IN SPANJE A VEND
bottom of page