BASISPRINCIPES VERMOGENSBELASTING IN SPANJE:

vermogensbelasting (impuesto sobre el patrimonio). 

De vermogensbelasting geldt voor zowel niet-residenten als residenten in Spanje. 

De Spaanse schenk-/erfbelasting en de vermogensbelasting zijn ook gedeeltelijk regionaal geregeld.

Er gelden belangrijke praktische verschillen voor niet-residenten en residenten.

Algemene principes:

Er bestaat een niet-belastbaar minimum, dus onder een bepaalde drempel dient u geen vermogensbelasting te betalen.

Het niet-belastbaar minimum verschilt van regio tot regio:

De bedragen van het niet-belastbaar minimum:

Comunidad Aragón: 400.000 euro

Comunidad Cataluña: 500.000 euro

Comunidad Valenciana: 600.000 euro

Comunidad Andalucía: 700.000 euro.

Dus niet alle vermogens worden geviseerd.

De basis die wordt belast is het bedrag dat het niet-belastbaar minimum overstijgt.

Voorbeeld: bij een Spaans resident die woont in Valencia en een totaal vermogen heeft van 700.000 euro bedraagt de belastbare basis 100.000 euro.

Indien die Spaanse resident in Zaragoza zou wonen dan bedraagt de belastbare basis 300.000 euro.

 

Er wordt een progressief tarief toegepast op de belastbare basis.

Normaal is het maximale tarief 2,5% maar regio’s kunnen hiervan afwijken.

In de Comunidad Valenciana ligt het tarief tussen 0,25% op de laagste schijf tot 3,12% op de hoogste.

De eerste schijf is 0,25% op de 167.129 euro boven het niet-belastbaar minimum.

De hoogste schijf is 3,12% op het bedrag hoger dan 10.695.996 euro.

 

De vermogensbelasting voor residenten in Spanje:

Verblijft u permanent in Spanje dan geldt de vermogensbelasting op al uw bezittingen wereldwijd.

Indien u definitief verhuist naar Spanje en nog bezittingen heeft in België, of Frankrijk, hou er dan rekening mee dat deze bezittingen voor de Spaanse vermogensbelasting meetellen.

Dit betekent dat indien u één of meerdere onroerende goederen heeft in België of waar dan ook u eventueel vermogensbelasting zult moeten betalen.

Voorbeeld: u woont in Altea (regio Valencia, Costa Blanca Noord) en u heeft een vermogen van 350.000 euro in Spanje en een vermogen van 400.000 euro in België, dan is de Spaanse vermogensbelasting op u van toepassing met een belastbare basis van 150.000 euro.

U zult als fiscaal resident nog wel van bijkomende vrijstellingen kunnen genieten afhankelijk van de regio waar u zich bevindt.

Er is een vrijstelling van de gezinswoning ten belope van 300.000 euro.

Als fiscaal resident is het toepasselijke regionaal belastingregime afhankelijk van uw woonplaats in Spanje. Woont u in Altea dan zal het belastingstelsel van de "Comunidad Valenciana" toepassing zijn op u ongeacht waar uw vermogen zich bevindt.

De vermogensbelasting voor niet-residenten in Spanje:

U bent eveneens als niet-resident onderworpen aan de Spaanse vermogensbelasting.

In dit geval zijn er enkele belangrijke verschillen:

alleen uw vermogen in Spanje komt hierbij in aanmerking.

Daarnaast gelden de nationale regels waarbij het belangrijkste gevolg is dat het belastbaar minimum 700.000 euro bedraagt voor niet-residenten.

Voorbeeld: u woont in België en u bezit een tweede verblijf in Altea.

Uw vermogen in Spanje bedraagt 350.000 euro. Daarnaast heeft u een vermogen van 400.000 euro in België.

Hier bent u niet onderworpen aan de Spaanse vermogensbelasting omdat uw Spaans vermogen het niet-belastbaar minimum niet overtreft.

Mocht u in Spanje een onroerend goed bezitten ter waarde van 900.000 euro dan bent u wel onderworpen aan de vermogensbelasting.

De niet-residenten uit de Europese Unie kunnen eveneens opteren voor het regime van de autonome regio waarin het grootste deel van hun Spaans vermogen zich bevindt.

 

Wat dient men te verstaan onder "vermogen"?

Op 31 december dient u jaarlijks uw nettovermogen vast te stellen waarbij u al uw activa verminderd met uw schulden.

Er wordt hierbij rekening gehouden met de waarde van de volgende activa om uw belastbaar vermogen te berekenen:

- onroerende goederen

- levensverzekeringen

- banktegoeden

- aandelen

- beleggingsportefeuilles

- juwelen

- kunst

- sportwagens
- boten, helicopters en vliegtuigen

- intellectuele eigendomsrechten en concessies

U dient voor de waardering van onroerend goed te kijken naar de hoogste waarde van de kadastrale waarde (1), de fiscaal aanvaardbare waarde (2) of de waarde in de koopakte (3).

Welke activa tellen niet mee? 

- huishoudelijk meubilair

- aandelen in een KMO en aandelen in een familiebedrijf (onder welbepaalde voorwaarden)

- auteursrechten

- pensioenrechten

- bedrijfsgoederen

 

Hoe vermogensbelasting in Spanje te vermijden?

Er bestaan enkele legitieme manieren om vermogensbelasting in Spanje te vermijden.

Met een bonafide schuld vermindert u de waarde van uw nettovermogen zoals bijvoorbeeld een hypotheek op een Spaanse woning.

Ook idien u activa onderbrengt in een (familiale) holding of onderneming dan zijn deze activa vrijgesteld van vermogensbelasting mits er aan een aantal voorwaarden zijn voldaan.

Die voorwaarden hebben o.a. betrekking tot een minimale deelneming in de vennootschap:

- 5% voor een individu

- 20% bij familiebedrijven door familieleden.

Ook moeten de activa kaderen in het maatschappelijk doel van de onderneming.

Een andere mogelijkheid is als resident te verhuizen naar Madrid. Wanneer u langer dan 183 dagen verblijft in Madrid dan heeft u recht op een korting op de vermogensbelasting van 100%.

Dus er is de facto geen vermogensbelasting in Madrid.

 

Hoe geeft u de vermogensbelasting in Spanje aan?

Een niet-resident met een vermogen groter dan 700.000 euro in Spanje is verplicht het Modelo 714 in te dienen.

Bent u resident in Spanje dan is het belangrijk uw buitenlands vermogen via Modelo 720 aan te geven.

Indien u niet in aanmerking komt voor de vermogensbelasting dan is het nog steeds belangrijk deze aangifte niet te vergeten want er staan hoge boetes van minstens 10.000 euro bij het niet-aangeven van modelo 720.

Update 2020: de hoge opgelegde sancties zijn mogelijks in strijd met het vrij verkeer van personen binnen de Europese Unie. Er is trouwens sinds 2019 een rechtszaak lopende voor het Europese Hof van Justitie tegen de Spaanse overheid waarbij de Europese Commissie het bestaan aanvecht van deze sancties.

 

Andere belastingen in Spanje?

Verhuist u definitief naar Spanje dan wordt u wellicht ook een fiscaal resident in Spanje. Het belangrijkste gevolg hierbj is dat uw wereldwijd inkomen volgens de Spaanse regels gaat worden belast.

Voor de niet-residenten zijn de voornaamste belastingen de niet-residenten belasting en de gemeentebelasting. Deze niet-residenten-belasting is afhankelijk van het feit indien u al dan niet verhuurt. Indien u verhuurt dan betaalt u belastingen op de echte huurinkomsten.

Als u niet verhuurt dan betaalt u enkel belastingen op het kadastrale inkomen.

"Bron Confianz: uw juridisch specialist voor Spanje"

Meer info kunt u vinden op https://www.confianz.be

WENST U MEER GRATIS EN VRIJBLIJVENDE INFO, VUL HET FORMULIER ONDERAAN DEZE PAGINA IN.

PRINCIPES DE BASE IMPÔT SUR LE CAPITAL EN ESPAGNE: impôt sur la fortune (impuesto sobre el patrimonio). L'impôt sur la fortune s'applique aux non-résidents et aux résidents en Espagne. L'impôt espagnol sur les donations / successions et l'impôt sur la fortune sont également partiellement réglementés au niveau régional. Il existe des différences pratiques importantes pour les non-résidents et les résidents.

 

 

Principes généraux:

Il existe un minimum non imposable, vous n'avez donc pas à payer d'impôt sur le capital en dessous d'un certain seuil.

Le minimum non imposable varie d'une région à l'autre:

Les montants du minimum non imposable:

Comunidad Aragón: 400.000 euros

Comunidad Cataluña: 500.000 euros

Communauté valencienne: 600.000 euros

Comunidad Andalucía: 700.000 euros.

Tous les actifs ne sont donc pas ciblés.

 

La base imposée est le montant qui dépasse le minimum non imposable.

Exemple: pour un résident espagnol résidant à Valence et disposant d'un capital total de 700.000 euros, la base imposable est de 100.000 euros. Si ce résident espagnol vivait à Saragosse, la base imposable serait de 300.000 euros.

 

Un taux progressif est appliqué sur la base imposable. Normalement, le taux maximal est de 2,5%, mais les régions peuvent s'en écarter.

Dans la Comunidad Valenciana, le taux est compris entre 0,25% sur la tranche la plus basse et 3,12% sur la tranche la plus élevée.

La première tranche est de 0,25% sur les 167.129 euros au-dessus du minimum non imposable.

La tranche la plus élevée est de 3,12% sur le montant supérieur à 10 695 996 euros.

L'impôt sur la fortune pour les résidents en Espagne: Si vous séjournez en permanence en Espagne, l'impôt sur la fortune s'applique à tous vos actifs dans le monde. Si vous vous installez définitivement en Espagne et avez toujours des actifs en Belgique ou en France, n'oubliez pas que ces actifs sont inclus dans l'impôt sur la fortune espagnol.

Cela signifie que si vous avez un ou plusieurs biens immobiliers en Belgique ou ailleurs, vous devrez peut-être payer l'impôt sur la fortune.

Exemple: vous habitez à Altea (région de Valence, Costa Blanca Nord) et vous avez des actifs de 350.000 euros en Espagne et des actifs de 400.000 euros en Belgique, alors l'impôt sur la fortune espagnol s'applique à vous avec une base imposable de 150.000 euros.

 

 

En tant que résident fiscal, vous pourrez toujours bénéficier d'exonérations supplémentaires selon la région où vous vous trouvez.

Il existe une exonération du logement familial d'un montant de 300.000 euros.

 

En tant que résident fiscal, le régime fiscal régional applicable dépend de votre lieu de résidence en Espagne. Si vous habitez à Altea, le régime fiscal de la "Comunidad Valenciana" s'appliquera à vous quel que soit l'endroit où se trouvent vos actifs.

 

L'impôt sur la fortune pour les non-résidents en Espagne:

Vous êtes également soumis à l'impôt sur la fortune espagnol en tant que non-résident.

Dans ce cas, il existe des différences importantes:

seuls vos actifs en Espagne sont éligibles.

 

En outre, les règles nationales s'appliquent, la conséquence la plus importante étant que le minimum imposable est de 700.000 euros pour les non-résidents. Exemple: vous vivez en Belgique et vous avez une deuxième résidence à Altea.

Votre patrimoine en Espagne s'élève à 350.000 euros. Vous disposez également d'un capital de 400.000 euros en Belgique.

Ici, vous n'êtes pas soumis à l'impôt sur la fortune espagnol car votre capital espagnol ne dépasse pas le minimum non imposable.

Si vous êtes propriétaire d'une propriété en Espagne d'une valeur de 900 000 euros, vous êtes soumis à l'impôt sur la fortune.

Les non-résidents de l'Union européenne peuvent également opter pour le régime de la région autonome dans laquelle se trouvent la plupart de leurs actifs espagnols.

Qu'entend-on par «actifs»?

Le 31 décembre, vous devez déterminer votre actif net chaque année, en réduisant tous vos actifs avec vos dettes.

Cela prend en compte la valeur des actifs suivants pour calculer votre capital imposable:

- immobilier

- assurance vie

- soldes bancaires

- actions

- portefeuilles d'investissement

- bijoux

- art

- voitures de sport

- bateaux, hélicoptères et avions

- droits de propriété intellectuelle et concessions

 

Pour l'évaluation d'un bien immobilier, vous devez considérer la valeur la plus élevée de la valeur cadastrale (1), la valeur fiscalement acceptable (2) ou la valeur dans l'acte d'achat (3).

 

Quels actifs ne comptent pas?

- meubles de maison

- parts dans une PME et parts dans une entreprise familiale (sous certaines conditions)

- copyright

- droits à pension

- biens d'entreprise

 

 

Comment éviter l'impôt sur la fortune en Espagne? Il existe des moyens légitimes d'éviter l'impôt sur la fortune en Espagne.

Avec une dette de bonne foi, vous réduisez la valeur de votre actif net, comme une hypothèque sur une maison espagnole.

Même si vous transférez des actifs dans une exploitation ou une entreprise (familiale), ces actifs sont exonérés de l'impôt sur la fortune à condition que plusieurs conditions soient remplies.

Ces conditions concernent, entre autres, une participation minimale dans l'entreprise:

- 5% pour un particulier

- 20% dans les entreprises familiales par les membres de la famille.

Les actifs doivent également correspondre à l'objet social de l'entreprise. Une autre possibilité est de déménager à Madrid en tant que résident. Si vous restez à Madrid pendant plus de 183 jours, vous avez droit à une remise de 100% sur la taxe foncière.

Il n'y a donc pas de facto d'impôt sur la fortune à Madrid.

 

Comment déclarez-vous l'impôt sur la fortune en Espagne? Un non-résident avec un capital de plus de 700.000 euros en Espagne est tenu de soumettre le Modelo 714.

 

Si vous résidez en Espagne, il est important de déclarer vos avoirs étrangers via Modelo 720.

Si vous n'êtes pas éligible à l'impôt sur la fortune, il est tout de même important de ne pas oublier cette déclaration car il y a de fortes amendes d'au moins 10 000 euros pour ne pas avoir déclaré modelo 720.

 

Mise à jour 2020: les sanctions élevées imposées peuvent violer la libre circulation des personnes au sein de l'Union européenne. Soit dit en passant, depuis 2019, un procès est en cours devant la Cour de justice des Communautés européennes contre le gouvernement espagnol, la Commission européenne contestant l'existence de ces sanctions.

 

D'autres taxes en Espagne?

Si vous déménagez de façon permanente en Espagne, vous pouvez également devenir résident fiscal en Espagne. La conséquence la plus importante de cela est que vos revenus mondiaux seront imposés selon les règles espagnoles.

Pour les non-résidents, les principales taxes sont la taxe des non-résidents et la taxe municipale.

Cette taxe pour non-résident dépend du fait que vous louiez ou non.

Si vous louez, vous payez des impôts sur les revenus locatifs réels.

Si vous ne louez pas, vous ne payez que des impôts sur le revenu cadastral.

 

SI VOUS AVEZ BESOIN DE PLUS D'INFO GRATUITES, REMPLISSEZ LE FORMULAIRE EN BAS DE CETTE PAGE.

Bezit u aandelen in een vennootschap met Spaans vastgoed? Klik hieronder en verneem meer over de vermogensbelasting bij vennootschappen /  Possédez-vous des actions dans une entreprise avec des biens immobiliers espagnols? Cliquez ici-dessous pour en savoir plus sur l'impôt sur la fortune dans les entreprises

LOGO IMMOMOMENT TE KOOP IN SPANJE A VEND
ImmoMoment_Immo_Moment_Costa_Blanca_Cost
  • IMMO MOMENT
UP OMHOOG EN HAUT.jpg
BIV erkend vastgoedmakelaar Immo Moment.

ERKEND BIV VASTGOEDMAKELAAR 

                           BIV 507.591                                AGENT IMMOBILER RECONNU 

IPI 507.591  

         

           KANTOREN IN BELGIË EN SPANJE      BUREAUX EN BELGIQUE ET EN ESPAGNE

 

Philip@ImmoMoment.com     

                      +32 475 70 55 55                         Fanny@ImmoMoment.es   

 +34 630 691 310

Info@ImmoMoment.es

 +34 951 550 565

Schermafbeelding 2019-02-08 om 16.06.53.

Kantoren   -    Bureaux

Franklin Rooseveltlaan 430 - 9000 Gent       Calle Actor Luis Prendez 9, C.C. Las Calas, Local 17 - 03502 Alicante       Centro Commercial Guadalmina IV, Local 1, 29678 Marbella

Philip@ImmoMoment.com                                                                                                                                                                                                              Fanny@ImmoMoment.es