WAT MET DE VERMOGENSBELASTING INDIEN MEN KOOPT MET EEN VENNOOTSCHAP?

 

Er is een vermogensbelasting in Spanje.

Om deze belasting te kunnen vermijden is er vaak de vraag of de vennootschap het vastgoed in Spanje kan verwerven.

Dit artikel zal u verder toelichten hoe de vermogensbelasting wordt bekeken bij een vennootschap.

De vermogensbelasting is in principe van toepassing op natuurlijke personen waaronder niet-residenten met vastgoed in Spanje. 

Voor die niet-residenten hebben we de vrijstelling van 700.000 euro.

Wanneer deze drempel wordt overschreden dan gelden de tarieven vanaf 0,25% tot 2,50%.

U heeft een Spaanse vennootschap.

Zoals eerder vermeld geldt de vermogensbelasting enkel voor natuurlijke personen. Participaties of aandelen in een vennootschap tellen toch wel mee bij uw persoonlijk vermogen.

In sommige gevallen kunnen participaties of aandelen in vennootschappen met een economische activiteit (geen patrimoniumvennootschap) worden vrijgesteld. Zo hebben we bijvoorbeeld de voorwaarde dat u als zaakvoerder of bestuurder uw belangrijkste bron van inkomsten haalt uit de vennootschap.

Is er sprake is van een verhuuractiviteit dan moet er onder andere minstens één voltijdse werknemer zijn.

Zo maar een Spaanse vennootschap gebruiken of oprichten voor het aanhouden van een tweede verblijf zal dus niet in aanmerking komen voor de vrijstelling.

 

U heeft een Belgische vennootschap.

Hier is het een feitenkwestie of de vermogensbelasting van toepassing is op een niet-resident aandeelhouder van een Belgische vennootschap waarvan het bedrijfsvermogen hoofdzakelijk (meestal boven de 50%) bestaat uit onroerend goed in Spanje.

De vermogensbelasting is enerzijds mogelijks niet van toepassing als de Belgische vennootschap niet onderworpen is aan de Spaanse vennootschapswet.

De Spaanse fiscus kan anderzijds argumenteren dat er sprake zou zijn van een fictie omdat er geen economisch motief zou zijn om het Spaans onroerend goed te verwerven via deze vennootschap.

Dossier per dossier moet dit bekeken worden.

Waardering van het vastgoed.

Er moet duidelijkheid zijn over de omvang van het vermogen vooraleer er een vermogensbelasting kan geheven worden. Jaarlijks dient U daarom de activa en passiva in uw vermogen te waarderen.

Vastgoed in volle eigendom in handen van natuurlijke personen wordt gewaardeerd volgens de hoogste waarde van de volgende waarderingen : de waarde in de akte, de kadastrale waarde of de minimale fiscale aanvaardbare waarde. 

De waardering van de vennootschap gebeurt hier op basis van de boekhouding (die correct werd gevoerd) volgens de IRPF-regels. Dit ongeacht of de participaties of aandelen in aanmerking komen voor een vrijstelling.

Vastgoed die in het bezit is van vennootschappen wordt gewaardeerd zoals bij natuurlijke personen tenzij de professionele activiteit eruit bestaat te "handelen in" of "te ontwikkelen" van onroerend goed.

In de meeste situaties geldt de waarde van de koopakte.

Wat indien er schulden zijn?

In principe zijn de schulden aftrekbaar mits (1) naar behoren gerechtvaardigd (1) en er, in geval van niet-residenten, een band is met Spanje (2).

Hierbij denken we bijvoorbeeld aan een hypothecair krediet. Interesten, schulden en borgstellingen die zijn verbonden aan vrijgestelde activa zijn niet aftrekbaar.

De waardering van de schuld gebeurt hier dan op basis van de nominale waarde op het moment van het belastbare moment.

Het netto-vermogen en de belastbare basis.

As laatste het netto-vermogen.

Het netto-vermogen bestaat uit alle niet-vrijgestelde activa die werden verminderd met de aftrekbare schulden. Daarbovenop hebben we nog de vrijstellingen van de autonome regio’s.

Als niet-resident is er dus de vrijstelling van 700.000 euro.

Bijvoorbeeld:

Het vastgoed in Spanje van uw vennootschap heeft een waarde van 3.500.000 euro.

U heeft een hypotheek met nominale waarde van 2.000.000 euro.

Het netto-vermogen is dan 1.500.000 euro.

Als niet-resident is er een vrijstelling op de eerste 700.000 euro.

De belastbare basis is dan 800.000 euro.

Hierop worden de tarieven toegepast.

Een niet-resident kan eveneens opteren voor het regime van de autonome regio waarin zijn vermogen zich bevindt. Het is interessanter in bepaalde gevallen te kiezen voor de regeling van de autonome regio.

Besluit: vermogensbelasting bij een vennootschap.

Besluit U vastgoed te kopen met uw vennootschap dan komt u mogelijks persoonlijk in aanraking met de vermogensbelasting in Spanje.

Hoewel de vermogensbelasting er enkel is voor particulieren toch heeft de Spaanse fiscus een aantal instrumenten om uw persoonlijk vermogen te belasten in Spanje via uw vennootschap.

"Bron Confianz: uw juridisch specialist voor Spanje"

Meer info kunt u vinden op https://www.confianz.be

WENST U MEER GRATIS EN VRIJBLIJVENDE INFO, VUL HET FORMULIER ONDERAAN DEZE PAGINA IN.

QU'EN EST-IL DE LA TAXE SUR LE CAPITAL SI VOUS ACHETEZ AVEC UNE ENTREPRISE?

 

Il existe un impôt sur la fortune en Espagne.

Pour éviter cette taxe, la question se pose souvent de savoir si l'entreprise peut acquérir la propriété en Espagne.

Cet article expliquera plus en détail comment l'impôt sur la fortune est perçu dans une entreprise.

 

L'impôt sur la fortune s'applique en principe aux personnes physiques, y compris les non-résidents possédant un bien immobilier en Espagne.

Pour ces non-résidents, nous avons l'exonération de 700.000 euros.

Si ce seuil est dépassé, les taux s'appliquent de 0,25% à 2,50%.

 

 

Vous avez une entreprise espagnole.

Comme mentionné précédemment, l'impôt sur la fortune ne s'applique qu'aux personnes physiques.

Les participations ou les parts dans une entreprise comptent pour votre patrimoine personnel.

Dans certains cas, les participations ou les actions dans des sociétés ayant une activité économique (pas une société de patrimoine) peuvent être exemptées. Par exemple, nous avons la condition que vous, en tant que gestionnaire ou administrateur, obteniez votre principale source de revenus de l'entreprise.

S'il y a une activité de location, alors il doit y avoir au moins un employé à temps plein.

Le simple fait d'utiliser ou de créer une entreprise espagnole pour détenir une résidence secondaire ne sera donc pas éligible à l'exonération.

 

Vous avez une entreprise belge.

Il s'agit ici de savoir si l'impôt sur la fortune s'applique à un actionnaire non résident d'une société belge dont les actifs commerciaux sont principalement (pour la plupart supérieurs à 50%) constitués de biens immobiliers en Espagne.

 

D'une part, l'impôt sur la fortune peut ne pas s'appliquer si la société belge n'est pas soumise au droit espagnol des sociétés.

En revanche, l'administration fiscale espagnole peut soutenir qu'il y aurait une fiction car il n'y aurait aucun motif économique d'acquérir des biens espagnols par le biais de cette société.

Ces informations doivent être consultées fichier par fichier.

Estimation de la propriété.

La taille des actifs doit être claire avant qu'un impôt sur la fortune puisse être prélevé.

Par conséquent, vous devez évaluer annuellement les actifs et les passifs de vos actifs.

Les biens immobiliers en pleine propriété par des personnes physiques sont évalués selon la valeur la plus élevée des évaluations suivantes: la valeur de l'acte, la valeur cadastrale ou la valeur imposable minimale.

L'évaluation de la société s'effectue ici sur la base d'une comptabilité (qui a été tenue correctement) selon les règles de l'IRPF. Cela indépendamment du fait que les participations ou les actions bénéficient d'une exemption. Les biens immobiliers détenus par des sociétés sont évalués comme avec des personnes physiques, sauf si l'activité professionnelle consiste à "vendre" ou "développer" des biens immobiliers. Dans la plupart des situations, la valeur de l'acte de vente s'applique.

 

Et s'il y a des dettes?

En principe, les dettes sont déductibles à condition que (1) soit dûment justifié (1) et, dans le cas des non-résidents, il existe un lien avec l'Espagne (2).

Nous pensons, par exemple, à un prêt hypothécaire. Les intérêts, dettes et garanties associés aux actifs exonérés ne sont pas déductibles.

L'évaluation de la dette est ici basée sur la valeur nominale au moment du moment imposable.

 

 

L'actif net et la base imposable.

Comme dernier actif net.

L'actif net se compose de tous les actifs non exonérés qui ont été réduits des dettes déductibles.

De plus, nous avons également les exemptions des régions autonomes.

En tant que non-résident, il y a donc l'exonération de 700.000 euros.

Par exemple:

La propriété en Espagne de votre entreprise a une valeur de 3.500.000 euros.

Vous avez une hypothèque d'une valeur nominale de 2.000.000 euros.

L'actif net sera alors de 1.500.000 euros.

En tant que non-résident, une exonération est accordée pour les premiers 700.000 euros.

La base imposable est alors de 800.000 euros.

Les taux sont appliqués à cela.

 

Un non-résident peut également opter pour le régime de la région autonome dans laquelle ses actifs sont situés. Dans certains cas, il est plus intéressant d'opter pour la régulation de la région autonome.

 

Décision: impôt sur la fortune avec une entreprise. Si vous décidez d'acheter un bien immobilier avec votre entreprise, vous pouvez vous adresser personnellement à l'impôt sur la fortune en Espagne.

Bien que l'impôt sur la fortune soit réservé aux particuliers, l'administration fiscale espagnole dispose d'un certain nombre d'instruments pour taxer vos biens personnels en Espagne par le biais de votre entreprise.

SI VOUS AVEZ BESOIN DE PLUS D'INFO GRATUITES, REMPLISSEZ LE FORMULAIRE EN BAS DE CETTE PAGE.

LOGO IMMOMOMENT TE KOOP IN SPANJE A VEND
ImmoMoment_Immo_Moment_Costa_Blanca_Cost
  • IMMO MOMENT
UP OMHOOG EN HAUT.jpg
BIV erkend vastgoedmakelaar Immo Moment.

ERKEND BIV VASTGOEDMAKELAAR 

                           BIV 507.591                                AGENT IMMOBILER RECONNU 

IPI 507.591  

         

           KANTOREN IN BELGIË EN SPANJE      BUREAUX EN BELGIQUE ET EN ESPAGNE

 

Philip@ImmoMoment.com     

                      +32 475 70 55 55                         Fanny@ImmoMoment.es   

 +34 630 691 310

Info@ImmoMoment.es

 +34 951 550 565

Schermafbeelding 2019-02-08 om 16.06.53.

Kantoren   -    Bureaux

Franklin Rooseveltlaan 430 - 9000 Gent       Calle Actor Luis Prendez 9, C.C. Las Calas, Local 17 - 03502 Alicante       Centro Commercial Guadalmina IV, Local 1, 29678 Marbella

Philip@ImmoMoment.com                                                                                                                                                                                                              Fanny@ImmoMoment.es